Ko?ció? ?w. Huberta w Okoninach
Dodane przez Admin dnia 31.07.2018 13:48
Ko?ció? ?w. Huberta po rozbudowie kaplicy
pod wezwaniem tego? ?wi?tego w Okoninach.

Treść rozszerzona
Ko?ció? ?w. Huberta po rozbudowie kaplicy pod wezwaniem tego z ?wi?tego w Okoninach.

Zako?czy?a si? rozbudowa kaplicy pw. ?w. Huberta w Okoninach. W czasie prowadzonych prac rozbudowano naw? g?ówn? dobudowuj?c jednocze?nie wie?? ko?cieln?, po?o?ono elewacj? z jednoczesnym jej pomalowanie. pomalowano jednocze?nie dach ca?ego ko?cio?a. Wej?cie g?ówne wyposa?ono w podjazd dla niepe?nosprawnych. Natomiast we wn?trzu ko?cio?a po?o?ona zosta?a posadzka z p?yt ceramicznych a w prezbiterium ufundowany zosta? nowy o?tarz z zachowaniem poprzednich elementów wystroju. Dawna kaplica zyska?a bardzo i to bardzo . Zakres prac wywo?a? s?owa uznania i podziwu w?ród uczestników pierwszej po rozbudowie Mszy ?w. w dniu 29 lipca. Proboszcz ?liwickiej parafii, Kapelan Bractwa ?wi?tego Huberta ks. Andrzej Koss modl?c si? podzi?kowa? wszystkim darczy?com, pomys?odawcom i projektantom rozbudowy. Ko?ció? ?w. Huberta w Okoninach licznie nawiedzili mieszka?cy okolicznych wsi, letnicy i tury?ci oraz Bractwo ?wi?tego Huberta.
Na zako?czenie ks. Andrzej Koss poinformowa? zebranych ?e przysz?ym roku przewiduje konsekracj? ko?cio?a w Okoninach a jak na razie Gmina ?liwice i Parafia oczekuje na nadanie Patrona ?wi?tego Huberta przez Stolic? Apostolsk?.
Pomódlmy si? o szybk? i pomy?ln? decyzj? Papie?a Franciszka.
?wi?temu Hubertowi Cze??!

ps. To nie koniec prac nad przysz?ym Sanktuarium ?wi?tego Huberta