Bractwo w oczekiwaniu
Dodane przez Admin dnia 20.08.2018 12:05
BRACTWO W OCZEKIWANIU…

Geneza powstania Bractwa ?w. Huberta

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach powsta?o w 2000 roku. Pocz?tki Bractwa s? ?ci?le zwi?zane z kaplic? w Okoninach, która istnieje od 1998 r., gdzie od samego pocz?tku kultywuje si? patrona my?liwych i le?ników ?w. Huberta. Tam odbywaj? si? uroczyste odpusty gromadz?ce m.in. my?liwych i le?ników. Celebrom przewodniczy biskup diecezjalny. Na pocz?tku wspó?organizowa?y te uroczysto?ci okoliczne ko?a ?owieckie: Nr 2 „Przepiórka” ze ?liwic, Nr 145 „Wieniec” z Bydgoszczy oraz Nr 102 „Kotlina” z Lipowej. Z czasem jednak zaistnia?a potrzeba wyodr?bnienia organizacji, b?d? grupy osób, która organizowa?a by te spotkania oraz zaj??aby si? poszerzaniem kultu ?w. Huberta. Zawi?za?a si? grupa inicjatywna, która po pokonaniu wielu przeszkód, doprowadzi?a do zarejestrowania Bractwa w K.R.S. Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach jest stowarzyszeniem przyko?cielnym, dlatego za dat? powstania uznajemy dekret biskupa pelpli?skiego z dnia 26.06.2000 r. o powo?aniu Bractwa, wydanego przez pierwszego cz?onka honorowego Bractwa ?p. ks. biskupa Jana Bernarda Szlag?.

Cele Bractwa ?w. Huberta
Bractwo stawia sobie za cel dzia?alno?? w zakresie szeroko rozumianej idei ochrony przyrody, w tym w?a?ciwego pojmowania rz?dz?cych ni? praw oraz krzewienie kultury i tradycji, szczególnie ?owieckiej. Jednym z naszych statutowych dzia?a? jest te? opieka nad kaplic? ?w. Huberta w Okoninach, nad któr? sprawujemy patronat. Organizowane odpusty jednocz? bra? my?liwsk?, le?n? i wszystkich czcicieli ?w. Huberta. Kaplica w Okoninach w 2018 roku, równie? dzi?ki dzia?alno?ci Bractwa, jest rozbudowywana. Dobudowywana jest nawa wraz z wie??, przez co mo?e by? konsekrowana jako ko?ció? i, jak ju? mówimy, sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach. Dzia?alno?? Bractwa polega g?ównie na organizowaniu, wspó?organizowaniu, popieraniu dzia?a? na rzecz ochrony przyrody i wspieraniu dzia?alno?ci na rzecz kultury i tradycji ?owieckiej, a tak?e rozbudzanie ?wiadomo?ci spo?ecznej niezb?dnej do zrozumienia zagadnie? zwi?zanych z ochron? przyrody, jak równie? konieczn? niekiedy ingerencj? cz?owieka. Dzia?alno?? nie polega na odgórnej krytyce, czy negowaniu dzia?alno?ci innych organizacji, osób o podobnej formule dzia?alno?ci, lecz na wskazywaniu w?a?ciwych zachowa?.
Struktura Bractwa
Bractwem zarz?dza, wybierana na 5-letni? kadencj? Rada Starszych, sk?adaj?ca si? z mistrza bractwa, podmistrza, kanclerza, podskarbiego oraz cz?onka rady. Dzia?alno?? Rady kontroluje Komisja Rewizyjna, a nad prawid?owo?ci? zachowa? cz?onków czuwa S?d Honorowy. Mistrza Bractwa, po wyborach, mianuje i zatwierdza wybór, biskup diecezji pelpli?skiej. Pierwszym Mistrzem Bractwa by? Zygfryd ?obocki. Obecnie dzia?alno?ci? braci kieruje Zenon Dejnowski, wybrany po raz drugi w 2018 roku.
Plany i oczekiwania
Bractwo swoj? dzia?alno?ci? obejmuje ca?y kraj. Cz?onkami s? bracia od Gda?ska po Warszaw?, lecz najwi?cej inicjatyw podejmujemy w okolicy ?liwic. Jedn? z ostatnich i chyba najwa?niejsz? do tej pory, jest wyst?pienie do Rady Gminy ?liwice o podj?cie stara? w celu przyj?cia ?w. Huberta na patrona Gminy ?liwice. Obecnie, po uchwale Rady Gminy i pozytywnej opinii Episkopatu Polski, czekamy na decyzj? Watykanu, na bull? papiesk? o nadaniu patronatu. Naszym celem jest d??enie do tego, aby ?w. Hubert by? patronem nie tylko Gminy ?liwice, ale ca?ych Borów Tucholskich, dlatego ?e Jego kult, na tych terenach, by? znany i czczony od wieków. Bractwo, z okazji 15-lecia swojego istnienia, postawi?o kapliczk? ?w. Huberta w centrum ?liwic, zorganizowa?o te? z tej okazji, we wspó?pracy z Gmin? ?liwice, du?? imprez? dla mieszka?ców z udzia?em m.in. w?adz samorz?dowych, le?ników i my?liwych. Organizujemy te? konkursy i spotkania dla dzieci i m?odzie?y. Bractwo posiada swój sztandar, który uczestniczy w ró?nych ?owieckich, le?nych i lokalnych uroczysto?ciach. Staramy si? pozytywnie zarazi? dzia?alno?ci?, jak najwi?cej osób, którym zale?y na ochronie przyrody, szczególnie tej lokalnej. Na poszanowaniu miejscowych tradycji, wychodz?cych poza szeroko poj?te ?owiectwo. D??ymy do wspó?pracy braci le?nej, my?liwych, równie? je?d?ców, tr?baczy i sportowców, czyli wszystkich, którym patronuje ?w. Hubert. Zapraszamy do podejmowania wspólnych inicjatyw w celu szerzenia kultu ?w. Huberta i pobudzania ?wiadomo?ci spo?ecznej dla dobra ojczystej przyrody.
Zenon Dejnowski