10 listopad w Bazylice Katedralnej w Pelplinie
Dodane przez Admin dnia 09.11.2018 13:04
Z A P R O S Z E N I E

na Hubertowskie Msze ?wi?te i koncerty

z okazji : 95 lecia PZ? i 100 lecia odzyskania niepodleg?o?ci

Opraw? muzyczn? liturgii Mszy ?wi?tych Hubertowskich oraz
koncertów zapewni

Kwintet Instrumentów D?tych Blaszanych
M A S T E R B R A S S
wraz z towarzysz?cymi zespo?owi solistami

pod kierownictwem artystycznym
Andrzeja Kulki


09 listopada 2018 r. (pi?tek) godz. 18.00, Sierakowice,
ko?ció? p. w. ?w. Jana Chrzciciela, ul. Kartuska 25A
Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na Polsk? Msz? Huber-
towsk? po niej Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej.
10 listopada 2018 r. (sobota), godz. 18.00 , Bazylika Katedralna w Pelplinie
Komisja Kultury OR? w Gda?sku zaprasza na
Polsk? Msz? Hubertowsk? a po niej
Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej

11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 12.30, Ko?ció? ?w. Bernarda Sopot
Pomorskie Towarzystwo Przyjació? Muzyki i Kultury
?owieckiej i KK OR?, ju? po raz XV zaprasza na
Polsk? Msz? Hubertowsk? oraz Koncert Muzyki i
Pie?ni Patriotycznej.

11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 17.00 , Ko?ció? Parafialny ?w. Trójcy
w Gor?czynie
. Gminny O?rodek Kultury w
Somoninie oraz Ko?o ?owieckie „?AB?D?”
zapraszaj? na Polsk? Msz? Hubertowsk? a po niej
Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej.

wydarzenia te transmitowa?o Radio G?os Diecezji Pelpli?skiej
www.radioglos.pl


Treść rozszerzona
SZANOWNI PA?STWO!

W tym roku obchodzimy jubileusz 95 lecia Polskiego Zwi?zku ?owieckiego ?wi?to nas my?liwych i le?ników,. Przy tej okazji zapami?tajmy, ?e nie by?o by naszego 95 lecia bez najwa?niejszego jubileuszu 100-tu lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

Wszystkim tym jubileuszom, przez ca?y bie??cy rok, towarzysz? centralne i regionalne uroczyste obchody naszego ?wi?ta. Data 3 listopada, wybrana na obchody ?wi?ta naszego patrona, zwi?zana jest z rzeczywistymi wydarzeniami z jego legendy: tj. przeniesieniem zw?ok ?w. Huberta przed o?tarz g?ówny ko?cio?a ?w. Piotra w Liege w Belgii i og?oszeniem biskupa Huberta – ?wi?tym.
Tradycj? rozpoczynania listopadowych polowa? od mszy ?wi?tej spopularyzowali w?ród polskiej szlachty i ziemia?stwa królowie elektorzy sascy.
Pi?knie o niej pisze w III Ksi?dze „Pana Tadeusza” „Dyplomatyka i ?owy” nasz wieszcz Adam Mickiewicz:
…......”Do ksi?dza plebana
Da? zna?, doda? pan S?dzia, ?eby jutro z rana
Msz? mia? w kaplicy le?nej; kruciuchna oferta
Za my?liwych, msza zwyk?a ?wi?tego Huberta”

Dzisiaj tradycja ta sta?a si? powszechn?, od uroczysto?ci centralnych, poprzez okr?gowe, a? do kó? ?owieckich. Tu odbywaj? si? one w wiejskich ko?cio?ach na terenie ich obwodów lub te? w lesie przy kapliczkach naszemu patronowi po?wi?conych.
Jako mieszka?cy i my?liwi Pomorza mo?emy te? by? dumni z wielowiekowej tradycji kultu ?wi?tego Huberta na naszych terenach. Do nas na Pomorze przyw?drowa? ju? w XIV wieku, wraz z Zakonem Krzy?ackim, a najstarsze ?lady kultu znajduj? si? na ziemi che?mi?skiej. W posiadaniu Zakonu by?y te? relikwie ?w. Huberta, a dzie? czci naszego patrona zosta? wpisany do kalendarza ?wi?t liturgicznych.
Bie??cy rok przyniós? tak?e wiele zmian w naszym ?owiectwie, przed nami
zapewne kolejne, w tym i nowy statut zwi?zku. Poniewa? dzie? ?w. Huberta by? jest i b?dzie dla nas dniem szczególnym, pro?my naszego patrona by?my dla swojej pasji znale?li zrozumienie w spo?ecze?stwie. By zachowany zosta? polski model ?owiectwa i dost?pno?? do niego dla przysz?ych pokole?. By?my wielowiekowe tradycje i bogat? spu?cizn? kulturow? mogli przekazywa? naszym dzieciom i wnukom.
Zapraszam do modlitwy i uczestnictwa na Mszach ?wi?tych i organizowanych koncertach.
Jeszcze raz zapraszam 10 listopada tj. sobota na godz. 18 do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie.
?wi?temu Hubertowi Cze??
Darz Bór