Sejmik Bractwa
Dodane przez Admin dnia 15.02.2019 10:39
W dniu 16 marca br Sejmik Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach podsumuje prac? Rady Starszych za miniony rok i nakre?li oraz zatwierdzi plany pracy na rok bie??cy. Wa?nym i godnym podkre?lenia jest fakt, ?e Bractwo czekaj? obchody 20. lecia powo?ania Bractwa przypadaj?ce na rok 2020 i uroczysto?ci zwi?zane z nadaniem patronatu ?wi?tego Huberta Gminie ?liwice przez J? Papie?a Franciszka, prawdopodobnie w tym roku.

dalej Akt Powo?ania Bractwa
Treść rozszerzona
Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach zosta?o powo?ane przez ?p. ks Jana Bernarda Szlag? Pierwszego Biskupa Pelpli?skiego / w za??czeniu Dekret powo?uj?cy Bractwo/. To tylko gwoli przypomnienia, min??o prawie 20 lat od tego historycznego wydarzenia.

Dla zobrazowania par? faktów:w roku 2010 bardzo uroczy?cie obchodzono 10.lecie Bractwa. Z tej okazji w uznaniu zas?ug dla Diecezji Pelpli?skiej JE Biskup Jan Bernard Szlaga odznaczy? Bractwo.Bractwo na 10 lecie przygotowa?o bardzo merytoryczn? wystaw? u?wietnion? wydaniem: karty pocztowej , znaczka pocztowego i datownika okoliczno?ciowego przy wspó?pracy z Poczt? Polsk? na skal? ogólnopolsk?.Bractwo ufundowa?o swój sztandar, posiada swój hymn i modlitw?. Bardzo uroczy?cie celebruje patronalne odpusty i uczestniczy w wielu uroczysto?ciach.
W tym roku zako?czona zosta?a rozbudowa ko?cio?a p.w. ?w. Huberta w Okoninach którego Bractwo jest opiekunem.