Wystawa - Kwidzyn 2013, Kolekcjonerstwo - nasza pasja.
Dodane przez Admin dnia 24.05.2013 12:28
Wystawa - Kwidzyn 2013, Kolekcjonerstwo - nasza pasja. Wystawa czynna do 15 wrze?nia. Jubileusz 40 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury ?owieckiej PZ? na Zamku Kwidzy?skim ?wi?towali kolekcjonerzy i pasjonaci kultury ?owieckiej z ca?ego kraju.

zobacz wi?cej
Link

Treść rozszerzona
Wystawa - Kwidzyn 2013; Kolekcjonerstwo - nasza pasja. Czynna do 15 wrze?nia br. Jubileusz 40 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury ?owieckiej PZ? na Zamku Kwidzy?skim ?wi?towali kolekcjonerzy i pasjonaci kultury ?owieckiej z ca?ego kraju. W sobot? 18 maja w Konkatedrze ?w. Jana Ewangelisty uroczyst? Hubertowsk? Msz? ?wi?t? celebrowa? ks. Proboszcz Marek Kubecki. W ?awach zasiedli cz?onkowie w?adz klubu, przedstawiciele oddzia?ów regionalnych, delegaci na VII Krajowy Zjazd, w?adze ?owieckie i samorz?dowe oraz licznie przybyli go?cie. Procesyjnie wprowadzono sztandary klubowe. Liturgi? u?wietniali na rogach my?liwskich przedstawiciele Klubu Sygnalistów z Krzysztofem Kadlcem. O?tarz zdobi? obraz przedstawiaj?cy ?w. Huberta autorstwa Pani Wandy Bojarczuk. Posileni s?owem Bo?ym skierowanym w czasie homilii do kolekcjonerów i po uroczystym b?ogos?awie?stwie wszyscy udali si? do pomieszcze? Muzeum Zamkowego. Otwarcie wystawy poprzedzi?a multimedialna prelekcja Krzysztofa Mielnikiewicza, Redaktora Naczelnego; Kultury ?owieckiej; w której przedstawi? histori? powstania i dzia?alno?ci klubu kolekcjonera. Wystawa pt;Kolekcjonerstwo - nasza pasja; przepi?knie urz?dzona w salach zamkowych. Wystaw? zaaran?owa? Bogdan Kowalcze , w?a?ciciel eksponatów. Swój udzia? w projektowaniu wystawy i wydaniu katalogu maj? Marek Piotr Krzemie? i Krzysztof Mielnikiewicz. Komisarzem wystawy jest Andrzej Mularczyk. Na t? okazj? klub wyda? znaczki personalizowane, karty pocztowe, medale okoliczno?ciowe oraz specjaln? odznak? jubileuszow?. Zarz?d Klubu uhonorowa? wielu dzia?aczy klubowych szczególnie wystawców. Pochylaj?c si? nad eksponatami i przegl?daj?c katalog wystawy ka?dy znajdzie co? dla siebie, a to kordelasy, a to rze?by i statuetki, bardzo stare wydawnictwa, dokumenty czy wreszcie wiele eksponatów na temat patronów ?owiectwa . Przedstawione s? przepi?kne dzie?a wykonane w srebrze i innych materia?ach przedstawiaj?ce ?w. Huberta czy ?w. Eustachego. Trzeba koniecznie zobaczy? tyle cymeliów w jednym miejscu. Uczestnicy po zaopatrzeniu si? na stoisku Poczty Polskiej w datownik okoliczno?ciowy udali si? na obrady VII Zjazdu Delegatów. Obrady otworzy? i zebranych przywita? Marek Sta?czykowski Prezes KK i K? PZ?. Na zje?dzie wyg?oszone zosta?y dwie prelekcje. Jedn? wyg?osi? klubowicz, cz?onek Bractwa ?w. Huberta w ?liwicach - Ignacy Stawicki na temat kultu ?w. Huberta w Diecezji Che?mi?skiej i jej spadkobierczyni Diecezji Pelpli?skiej od XIII wieku po dzie? dzisiejszy. W trakcie prelekcji zosta?a rozdana Jednodniówka, na ten temat wydana przez w/w koleg? z oddzia?u Kociewie. Zarówno w wystapieniu jak i w publikacji przedstawione zosta?o Bractwo ?wi?to Huberta ze ?liwic jako kontynuator wielowiekowego kultu Patrona, ?wi?tego Huberta. Drug? prelekcj? wyg?osi? Leszek Parul na temat: ?owiectwo na Powi?lu. Mateusz Cyga?ski, Tomasz Bielawski. W tej prelekcji zosta?o przedstawione dzie?o Mateusza Cyga?skiego pt. My?listwo Ptasze z 1584 r. i Tomasza Bielawskiego pt. My?liwiec z roku 1595. Obydwaj zamieszkiwali i tworzyli na ziemi kwidzy?skiej.
Bardzo serdecznie zapraszam na wystaw? do Muzeum Zamkowego w Kwidzynie do 15 wrze?nia Ignacy Stawicki
?wi?temu Hubertowi Cze?? !