Diecezjalny odpust ?wi?tego Huberta w Okoninach
Dodane przez Admin dnia 13.11.2014 21:39

Diecezjalny odpust ?wi?tego Huberta w Okoninach

Ma?a miejscowo?? Okoniny w Gminie i Parafii ?liwice 9 listopada. Ju? od godziny 14 zje?d?a?y samochody z rejestracjami województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i z innych. Zacz??y ?opota? sztandary ?owieckie. W tej zielonej wsi borowiackiej zrobi?o si? jeszcze zieleniej od galowych mundurów my?liwych i le?ników i cz?onków Bractwa ?wi?tego Huberta w pelerynach. W?ród oczekuj?cego t?umu uczestników uroczysto?ci odpustowych wyró?niaj?cy si? w?ród zieleni, ksi??a zaproszeni na uroczysto?ci. Zbli?a si? godzina 15, przed Kaplic? p.w. ?wi?tego Huberta w Okoninach wysiada JE ks. bp Wies?aw ?migiel. Kazimierz i Karol Kroskowscy oraz Piotr Grzywacz gr? na rogach witaj? ks. Biskupa.

Treść rozszerzona
W kruchcie kaplicy Biskup ?wi?ci tablic? dzi?kczynn? upami?tniaj?c? ofiarodawców dzia?ki pod t? nasz? Kaplic? ?w. Huberta. Kaplica jest pe?niutka, rozja?niona i uroczy?cie przystrojona. Nastrój wspania?y, czuje si? podnios?o?? chwili. Opiekunami kaplicy i organizatorami odpustów na cze?? Patrona Kaplicy- ?wi?tego Huberta jest Bractwo ?wi?tego Huberta ze ?liwic. S?owo wst?pne wyg?osi? Podmistrz Bractwa Ignacy Stawicki. W gor?cych s?owach powita? JE ks. bpa Wies?aw ?migla, Prezesa OR? PZ? w Gda?sku pana Marka Gorskiego, pana Huberta Trzebi?skiego z OR? PZ? w Bydgoszczy, Le?niczych, Nadle?niczych z Dyrektorem RDLP w Toruniu panem Januszem Kaczmarkiem, Poczty Sztandarowe Bractwa ?w. Huberta i kó? ?owieckich Wieniec, Przepiórka, ?ubr i Hubertus. Powita? te? pana Rektora Krzysztofa Kanenenberga, Burmistrza Tucholi pana Tadeusza Kowalskiego, pani? Dyrektor Aniel? Czy?yk, Wójta ?liwic pana Daniela Korzucha oraz cz?onków bractwa, my?liwych i parafian. S?owa powitania skierowa? do Kazimierza i Karola Kroskowskich oraz Piotra Grzywacza wybitnych przedstawicieli sygnalistyki my?liwskiej PZ? u?wietniaj?cych uroczyste odpustowe obchody. W czasie powitania podzi?kowa? w imieniu wszystkich za 10 letni? pos?ug? ks. Pra?atowi Andrzejowi Kossowi Kapelanowi My?liwych i Le?ników Diecezji Pelpli?skiej. Ko?cz?c wyst?pienie poprosi? Jego Ekscelencj? ks. Biskupa o sprawowanie liturgii Hubertowskiej Mszy ?wi?tej. Jubilat, Proboszcz Parafii ks. Andrzej Koss gor?co powita? Jego Ekscelencj? ks. Biskupa i zaproszonych ksi??y z ksi?dzem dziekanem i go?ci. W s?owie powitalnym ks. Proboszcz wspomnia? ?p. ks. bpa Jana Bernarda Szlaga który w 2000 roku powo?a? go na Diecezjalnego Kapelana My?liwych, Le?ników i Rycerzy. Ksi?dz Biskup w s?owie do zgromadzonych na Mszy ?wi?tej powiedzia?, ?e tam jest sanktuarium gdzie przybywaj? wierni z ró?nych stron i gromadz? si? by czci? tego ?wi?tego. Tu w Okoninach ma to miejsce. W czasie uroczystej liturgii ks. Biskup wyg?aszaj?c homili? skupi? si? na ekologii i powiedzia? do zebranych cyt. … ekologia na kartach Pisma ?wi?tego jest od zawsze…., … powierzona zosta?a nam natura, ogromny dar, od nas zale?y czy potrafimy w?a?ciwie j? zagospodarowa?. Pierwszym zadaniem jest troska i rozwój.. . Dary przekazane przez organizatorów pow?drowa?y na potrzeby Wy?szego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tradycyjnie w czasie odpustu przez pasowanie kordelasem przez ks. Biskupa przyjmowani sa nowi cz?onkowie Bractwa, w dniu dzisiejszym przyj?ty zosta? Jaros?aw Kaniszewski. Po mszy, uczestnicy uroczysto?ci udali si? do o?rodka wczasowego Bory Tucholskie k. ?liwic na uroczyste wr?czanie odznacze?, wyst?pienia i pocz?stunek. Ekscelencj? ks. bpa Wies?awa ?migla i wszystkich uczestników uroczystych obchodów patronalnego ?wi?ta na dalszej cz??ci powita? Mistrz Bractwa Zenon Dejnowski. Jak odpust ?w. Huberta to i dzik na sali. Ta cz??? to nie tylko konsumpcja, to okazja do wr?czenia odznacze?, podzi?kowa? i wyró?nie?. Medalami Zas?ugi ?owieckiej zostali odznaczeni Bogdan Klimek, Marian Szyma?ski i Jerzy Trzaskowski a Medalem „ Za zas?ugi dla ?owiectwa Ziemi Bydgoskiej” Zenon Dejnowski, cz?onkowie Ko?a ?owieckiego „Przepiórka” ?liwice. Okr?gowa Rada ?owiecka w Bydgoszczy uhonorowa?a J E ks. bpa Wies?awa ?migla i ks. Andrzeja Kossa statuetk? „ Za zas?ugi dla ?owiectwa bydgoskiego”. Obchodz?cy swój jubileusz ks. Para?at Andrzej Koss, 10. t? rocznic? powo?ania Go na Kapelana My?liwych i Le?ników Diecezji Pelpli?skiej. Wiele by?o ?ycze? i gor?cych z serca p?yn?cych podzi?kowa?. Zebrani podczas wyst?pie? podkre?lali znacz?c? rol? jak? jubilat wk?ada? w propagowanie i umacnianie kultu ?w. Huberta, dzi?kowali za lata wspó?pracy i za S?owo Bo?e które g?osi? uczestnicz?c w uroczysto?ciach w?ród my?liwych i le?ników. Nasz Kapelan ks. Andrzej Koss zosta? uhonorowany tzw. „ kosem”, statuetk? K ? „ Kos” bydgoskiego okr?gu ?owieckiego. Wszystkim uczestnikom uroczysto?ci podzi?kowa? ks. bp Wies?aw ?migiel z podkre?leniem wielkiego znaczenia udzia?u sygnalistów w ca?ej uroczysto?ci. Podzi?kowa? równie? ks. Andrzej Koss bardzo wzruszony pami?ci? o jego misji w?ród braci my?liwsko-le?nej. Na zako?czenie Mistrz Bractwa Zenon Dejnowski zawar? s?owa podzi?kowania dla przyby?ych go?ci, organizatorów, sygnalistów i wszystkich uczestników uroczysto?ci szczególnie dla dobrodziejów sto?u.
Bardzo szybko p?yn?? czas który wype?nia? koncert sygnalistów i prezentacja rogów my?liwskich Piotra Grzywacza. Pan Piotr zafundowa? nam brzmienie kilku rogów ze swojej kolekcji. Biesiada to nie tylko konsumpcja, to przyczynek wielu nowych pomys?ów i inicjatyw na przysz?o??. Bardzo optymistyczne i cenne jest to, ?e pomimo wielu przeciwno?ci w?a?nie ta grupa my?liwych i le?ników pracuje na rzecz pozytywnego odbioru ?owiectwa przez spo?ecze?stwo. Ma te? swój kulturo twórczy charakter umacniaj?c kult ?wi?tego Huberta Patrona.
?wi?temu Hubertowi Cze?? Darz Bór