?WI?CI PATRONI ?OWIECTWA
Dodane przez Admin dnia 12.01.2016 15:21
W Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu wystawa pt
" ?WI?CI PATRONI ?OWIECTWA"
Wi?cej w galerii zdj??. Zapraszam.

Treść rozszerzona
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu prezentuje sztuk? sakralna odzwierciedlaj?c? poczucie pi?kna w poszczególnych epokach, od ?redniowiecza po czasy wspó?czesne. Obok ekspozycji sta?ej mo?na ogl?da? tu wystawy czasowe z ro?nych dziedzin sztuki.
Tak? czasow? ekspozycj? jest wystawa przygotowana przez Pana Ryszarda Wagnera, wraz ze znanymi w Polsce kolekcjonerami sztuki zwi?zanej z patronami le?ników i my?liwych. Pan Ryszard zaprosi? do wspó?pracy zorganizowania wspomnianej wystawy Panów Krzysztofa Kadleca oraz Andrzeja G?owackiego.
Jej tematem s? ?wieci: Eustachy, Hubert i Emeryk zajmuj?cy eksponowane miejsce w powszechnej kulturze.
Jestem przekonany, ?e ta wystawa b?dzie zachwyca?a swoj? wyj?tkowo?ci?, ró?norodno?ci? i pi?knem.

Ks.dr Wies?aw Garczarek
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu


Organizatorzy wystawy serdecznie dzi?kuj? za artystyczne wzbogacenie wernisa?u wystawy koncertem polskiej muzyki sakralnej i ?owieckiej Zespo?owi Sygna?ów My?liwskich " Babrzysko" dzia?aj?cemu przy Zarz?dzie Okr?gowym Polskiego Zwi?zku ?owieckiego w Poznaniu.

Organizatorzy wystawy dzi?kuj? kolekcjonerom prywatnym i instytucjonalnym za udost?pnienie swoich zbiorów do muzealnej ekspozycji:
* Bogus?awie Dziubczy?skiej-Bauer
*Bogus??wowi Bauerowi
*Andrzejowi G?owackiemu
*Bogdanowi Kowalcze
*Krzysztofowi Kadlecowi
*Weronice i Wojciechowi Matysiak
*Benedyktowi Ro?miarkowi
*Tomaszowi Sobolakowi
*Ignacemu Stawickiemu
*Leszkowi Szewczykowi
*Arkadiuszowi i Ryszardowi Wagnerom
*Dyrekcji O?rodka Kultury Le?nej w Go?uchowie

Ide? organizatorów wystawy "?wi?ci Patroni ?owiectwa w kolekcjonerskich zbiorach braci ?owieckiej" w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu jest, aby postacie ?wi?tych, z którymi zwi?zane s? pi?kne, pe?ne uroku legendy, oddzia?uj?ce na wyobra?ni? nie tylko ludzi sztuki, ukaza? zwiedzaj?cym w aspekcie historycznym, legendarnym, religijnym, estetycznym integracyjnym oraz artystycznym, ale równie?, aby eksponowane dzie?a sztuki i literatury sta?y si? dla zwiedzaj?cych ?ród?em najprzyjemniejszych wra?e? estetycznych i duchowych, sk?aniaj?cych do refleksji nad znaczeniem kultury ?owieckiej w ca?okszta?cie kultury narodowej i powszechnej. Ryszard Wagner/ cyt/