?wi?ty Hubert PATRONEM ?LIWIC
Dodane przez Admin dnia 04.03.2016 21:13
?WI?TY HUBERT PATRONEM ?LIWIC

Zabiegamy o ustanowienie ?wi?tego Huberta oficjalnym patronem ?liwic. To priorytet ks. Andrzeja Kossa Proboszcza ?liwickiej parafii, Kapelana Bractwa i samego Bractwa ?wi?tego Huberta.
Treść rozszerzona
Zabiegamy o ustanowienie ?wi?tego Huberta oficjalnym patronem ?liwic. To priorytet ks. Andrzeja Kossa Proboszcza ?liwickiej parafii, Kapelana Bractwa i samego Bractwa ?wi?tego Huberta. Ks. pra?at Andrzej Koss w filmie” Przesz?o?? i tera?niejszo?? parafii w ?liwicach” powiedzia?…. Zrodzi?a si? inicjatywa, ?e skoro inne miejscowo?ci jak pobliska Tuchola maj? swoich oficjalnych patronów ?wi?tych, ?eby ?w. Hubert by? oficjalnym patronem miejscowo?ci ?liwice. ?eby to zaistnia?o musz? by? spe?nione pewne warunki ….. dalej ks. Andrzej powiedzia? …. Mam nadziej?, ?e b?dzie taki dekret / tu ma na my?li Stolic? Apostolsk?/ który ustanowi ?w. Huberta patronem ?liwic. Przygotowujemy si? do tego wydarzenia
27 wrze?nia 2015 r. na Placu Staroszkolnym w ?liwicach zosta?a po?wi?cona kapliczka ku czci ?w. Huberta. Procesyjny przemarsz na plac i uroczysta celebra po?wi?cenia na miejscu. Rze?ba ?w. Huberta jest autorstwa Pana Marka Cichowicza a obudow? z granitu wykona? miejscowy mistrz Pan Jacek Kosch. Oczywi?cie sama rze?ba zosta?a bardzo uroczy?cie po?wi?cona w czasie uroczystej Mszy ?wi?tej 21 czerwca odprawionej w intencji Bractwa na jego na 15 lecie. Po?o?enie kapliczki jest bardzo wymowne i symboliczne, jakby ?w. Hubert wita? wszystkich przybywaj?cych i obejmowa? ich opiek?. Jest to centralny i reprezentacyjny plac ?liwic gdzie zbiega si? wiele dróg.
W dniu 8 listopada, w czasie obchodów patronalnego ?wi?ta w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach celebruj?cy Msz? ?wi?t? ks. bp Wies?aw ?migiel wyg?aszaj?c homili? do zebranych na mszy i do s?uchaczy Radia G?os powiedzia? …. " sanktuarium tworz? ludzie". Dodam, ?e Kaplica w Okoninach gromadzi czcicieli patrona. Rokrocznie uroczystej liturgii przewodnicz? ksi??a biskupi diecezji pelpli?skiej. Okoniny ze swoj? kaplic? staj? si? powoli hubertowskim sanktuarium i do tego faktu odniós? si? ks. Biskup.
Zreszt? w uzasadnieniu Dekretu o powo?aniu Bractwa ?w. Huberta w 2000 r. tak napisa? JE ks. bp Jan Bernard Szlaga cyt. ….Niech Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach piel?gnuje kult ?w. Huberta, krzewi szeroko poj?t? ide? ochrony przyrody, niech rozbudza ?wiadomo?? spo?eczn? niezb?dn? dla zrozumienia troski o naturalne ?rodowisko cz?owieka, a gorliwie uczestnicz?c w ?yciu parafii i wspólnoty regionu, niech uczy zasad etyki i kultury w obcowaniu z przyrod?….
W gor?cej modlitwie zawierzmy pomy?lno?? dzia?a? o ustanowienie patronem ?liwic ?w. Huberta.
?wi?temu Hubertowi Cze?? !
ps. dla niezorientowanych nale?y doda? i? kaplica ?w. Huberta w Okoninach jest ko?cio?em filialnym parafii w ?liwicach.

?wi?ty Hubert

?wi?ty Hubert
niechaj darzy
w polu i w kniei
rado?ci? przygód
i serce my?liwego
obudzi zachwytem
najpi?kniejszych prze?y?
- wzrusze? i nadziei