Pielgrzymka dzi?kczynna do Saint Hubert
Dodane przez Admin dnia 20.06.2016 17:37

Pielgrzymka do St. Hubert

Po czterech latach kolejna grupa sze?ciu braci pod przewodnictwem Kapelana My?liwych i Le?ników Diecezji Pelpli?skiej, Kustosza Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach - ksi?dza pra?ata Andrzeja Kosa
pielgrzymowa?a do St. Hubert.

Treść rozszerzona
Wyruszyli?my w pi?tkowy, wczesny poranek 3 czerwca. Po m?cz?cej, wielogodzinnej podró?y, na granic? niemiecko-belgijsk? - 12 km od Aachen, dotarli?my pó?nym wieczorem, by odpocz?? i przenocowa?.
Nast?pnego dnia wyruszyli?my w dalsz? drog? i jeszcze przed po?udniem byli?my u celu podró?y. Pochmurny dzie? i poranny deszcz spowodowa?, ?e nie zastali?my wielu turystów zwiedzaj?cych katedr?. Od pe?ni?cej dy?ur pani (przedstawi?a si? , jako „siostra cywilna”) - otrzymali?my zgod? na odprawienie mszy ?wi?tej w bocznej kaplicy dedykowanej ?w. Hubertowi. Uroczy?cie, przy d?wi?kach Marsza ?w. Huberta, koledzy wprowadzili nasz sztandar, po czym Ksi?dz Pra?at odprawi? dla nas msz?, której towarzyszy?a pi?kna, zwi?zana z miejscem i bractwem homilia. Dzi?kowali?my w niej ?w. Hubertowi za wszelkie otrzymane za Jego po?rednictwem ?aski. Po?wi?cili?my równie? ryngraf ze ?w. Hubertem, który zawis? w naszej kaplicy w Okoninach oraz p?askorze?b? do kapliczki ?w. Huberta.
Osobi?cie przypad? mi zaszczyt ogrania mszy na rogu my?liwskim. By? wi?c „Hejna? Bractwa ?w. Huberta w ?liwicach”, fanfara „ Na cze?? ?w. Huberta”, oraz „Fanfara na podniesienie” i „?w. Hubercie patronie nasz” z „Polskiej Mszy Hubertowskiej” K. Kadleca.
Jestem dumny, ?e jako jeden z nielicznej grupki polskich sygnalistów, którzy odwiedzili to miejsce, mog?em w?a?nie tu, gr? na my?liwskim rogu podzi?kowa? ?w. Hubertowi.
Po sko?czonej mszy i wyprowadzeniu sztandaru by?y wspólne fotki, wpis do ksi?gi pami?tkowej no i oczywi?cie zakupy pami?tek oraz zwiedzanie katedry.
Po krótkim czasie po?wi?conym na zwiedzenie miasteczka ruszyli?my w drog? powrotn? podziwiaj?c pi?kno Ardenów oraz mijanych po drodze miasteczek i wsi.
Po noclegu na granicy, porannej mszy ?wi?tej i ?niadaniu niedzielnym rankiem ruszyli?my w powrotn? drog? do domu i szcz??liwie przed pó?noc? dotarli?my do ?liwic.

?wi?temu Hubertowi Cze??!

Kazimierz Kroskowski