Obradowa?y Komisje Kultury 4 okr?gów PZ? z udzia?em Bractwa
Dodane przez Admin dnia 20.06.2016 17:39
Spotkanie w Woziwodzie z udzia?em Bractwa ?wi?tego Huberta


W dniu 11 czerwca br. w Nadle?nictwie Woziwoda odby?o si? spotkanie Komisji Kultury ?owieckiej 4 Okr?gów PZ?: Bydgoskiego, Gda?skiego, Elbl?skiego i Toru?skiego. Gospodarzem by? Pan Nadle?niczy Nadle?nictwa Woziwoda ale obradom przewodniczy? Prezes OR? w Bydgoszczy kol. Bogus?aw Ch??d z przewodnicz?cym Komisji Hubertem Trzebi?skim, organizatorzy spotkania.

Treść rozszerzona
Spotkanie w Woziwodzie z udzia?em Bractwa ?wi?tego Huberta

W dniu 11 czerwca br. w Nadle?nictwie Woziwoda odby?o si? spotkanie Komisji Kultury ?owieckiej 4 Okr?gów PZ?: Bydgoskiego, Gda?skiego, Elbl?skiego i Toru?skiego. Gospodarzem by? Pan Nadle?niczy Nadle?nictwa Woziwoda ale obradom przewodniczy? Prezes OR? w Bydgoszczy kol. Bogus?aw Ch??d z przewodnicz?cym Komisji Hubertem Trzebi?skim, organizatorzy spotkania. Odby?o si? ono z inicjatywy Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach. W bydgoskiej komisji aktywnie dzia?aj? cz?onkowie bractwa z ks. Andrzejem Kossem Kapelanem Bractwa i Mistrzem Bractwa Zenonem Dejnowskim. Cz?onkowie bractwa aktywnie dzia?aj? tez w komisjach gda?skiej organizacji ?owieckiej.
Celem zorganizowanego spotkania by?a wymiana do?wiadcze? nad metodami i sposobami krzewienia kultury ?owieckiej w?ród m?odzie?y, utrwalanie tradycji i zwyczajów ?owieckich w?ród kó? ?owieckich i propagowanie kultu naszego Patrona ?w. Huberta. Mamy nadziej?, ?e spotkanie zainicjuje wspólne dzia?ania i ?e zostan? zainspirowanie nowe rozwi?zania. Liczymy na to, ?e nawi?zane osobiste kontakty zaowocuje nowymi pomys?ami. W czasie spotkania w?ród mówców nie zabrak?o g?osu naszego Kapelana ks. Andrzeja który jako duszpasterz my?liwych bierze udzia? we wszystkich uroczysto?ciach w okr?gach, nadle?nictwach, ko?ach, festiwalach czy pokazach. Zebrani zgodzili si? z tym, ?e jest potrzeba takich spotka? którzy jednocze?nie skierowali s?owa podzi?kowania na r?ce gospodarza i organizatorów spotkania. Obrady zako?czy?a biesiada przy muzyce my?liwskiej w wykonaniu Henryka Dr??ka.
Darz Bór