Kult ?w. Huberta ro?nie- Skórzenno gm. Osiek
Dodane przez Admin dnia 08.11.2016 22:32


Kult ?w. Huberta ro?nie- Skórzenno gm. Osiek


11 Listopada po?wiecenie kapliczki naszemu Patronowi w Skórzennie w gminie Osiek. Jest to kolejna kapliczka ?w. Huberta w Diecezji Pelpli?skiej. Fundatorem kapliczki i organizatorem uroczysto?ci jest cz?onek Bractwa Jaros?aw Kaniszewski.

?wietemu Hubertowi Cze?? !


poczytaj relacji
Treść rozszerzona
?wi?temu Hubertowi Cze??

to pozdrowienie zawarte na cokole podstawy kapliczki.

Po?wi?cenie kapliczki odby?o si? 11 listopada 2016 roku przez ks. pra?ata Andrzeja Kossa. Uroczysto?ci oprócz cz?onków K ? Bóbr z Gda?ska ze sztandarem zaszczycili mieszka?cy wsi z Pani? So?tys Izabel? Szuma?a, cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta ze ?liwic ze Sztandarem i Rad? Starszych Bractwa. Opraw? muzyczna zapewni? mistrz Europy w sygnalistce Karol Kroskowski. Po?wiecenie poprzedzi? fakt odczytania aktu erekcyjnego przez organizatora i g?ównego sponsora, cz?onka tego? ko?a i Bractwa Jaros?awa Kaniszewskiego, po czym nast?pi?o uroczyste podpisanie i wmurowanie u podstawy kapliczki. Rze?b? wykona? artysta Pan Jan Red?ko z Wejherowa. Kapliczka ?w. Huberta jest posadowiona na skraju kociewskiej wsi Skórzenno w znacz?cym miejscu dla mieszka?ców i podró?nych, bo obok krzy?a przydro?nego na skrzy?owaniu drogi wiejskiej z drogami le?nymi i obok remizy.
Obok kapliczki zosta? umiejscowiony g?az upami?tniaj?cy to uroczyste wydarzenie, na którym zawarto nast?puj?c? inskrypcj? po logu Polskiego Zwi?zku ?owieckiego:
W 70 rocznic? Wojskowego Ko?a ?owieckiego nr 209 ‘ Bóbr” z Gda?ska Kapliczk? ?w. Huberta w Le?nictwie Karcznia w dniu 11.11.2016 roku wznie?li:
Krzysztof Bartkowski, Jan Ciarkowski, Marek Chabowski, Ryszard Chrabkowski, Gwidon ?wikli?ski, Czes?aw Dejneka, Dariusz Droszkowski, Stefan Engler, Dominik Grygiel, Jaros?aw Kaniszewski, Ryszard Kupka, Marek Ku?, Mieczys?aw Lipi?ski, Jaros?aw My?licki , Jan My?liwiec, Eugeniusz Szypowicz, Janusz W?s, Rafa? W?s.
Patronat nad budow? kapliczki ?w. Huberta pe?nili: ks. Pra?at Andrzej Koss i Ignacy StawickiDekanat Skórzecki Parafia ?w. Rocha w Osieku
Skórzenno, gmina Osiek, powiat starogardzki
Le?nictwo Karcznia, Nadle?nictwo Lubichowo, RDLP Gda?sk
Ko?o ?owieckie WK? Bóbr 209, Okr?g PZ? Gda?sk

Trzeba pojecha? i zobaczy?.
Rze?by naturalnej wielko?ci, jak dotychczas to pierwsza taka forma przedstawiaj?ca naszego ?wi?tego w Diecezji.

Zapraszaj?
mieszka?cy wsi i cz?onek Bractwa Jarek Kaniszewski.