Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie
Dodane przez Admin dnia 08.11.2016 22:39
Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie


MUZYKA I PIE?? PATRIOTYCZNA oraz MUZYKA DEDYKOWANA ?w. HUBERTOWI

Msza ?wi?ta i Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 12 listopada o godzinie 18
Opraw? mszy i koncertu wys?uchamy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo?u Muzyki My?liwskiej Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Capella Zamku Rydzy?skiego pod dyrekcj? wybitnego muzyka Mieczys?awa Le?niczaka.

czytaj relacj? i zaproszenie na 2017 rok-

Treść rozszerzona
LISTOPADOWE KONCERTY I MSZE HUBERTOWSKIE


W dniach 11-13 listopada go?ci? w Gda?skim Okr?gu ?owieckim, w pi?tym ju? cyklu koncertowym, Reprezentacyjny Zespó? Muzyki My?liwskiej - Kapela Królewskiego Zamku w Rydzynie pod dyrekcj? Mieczys?awa Le?niczaka.
Jak co roku, rozpocz??o si? wszystko w Sierakowicach , a nast?pnie poprzez
Pelplin i Sopot zako?czy?o si? w Gor?czynie. Msza Hubertowska i koncert w Sopocie
odby? si? ju? po raz XV – ty. S?owa uznania i serdeczne gratulacje dla pa? z Pomorskiego Towarzystwa Przyjació? Muzyki i Kultury ?owieckiej za wytrwa?o?? w
mi?o?ci do my?liwskiej muzyki.
Tournee rozpoczyna?o si? dniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci, dlatego jego koncertow? cz??? zdominowa?a muzyka i pie?? patriotyczna. Aby w ?piewie uczestniczyli czynnie równie? s?uchacze koncertów, organizatorzy przygotowali ?piewniczki z tekstamido wspólnego ?piewania. Zespo?owi towarzyszy? tym razem pozna?ski baryton S?awomir Olgierd Kram , którego pi?kny i dono?ny g?os nada? wielkiego patosu wszystkim wykonywanym pie?niom. W czasie koncertów do solisty do??czali
ich s?uchacze i gromkim ?piewem wspomagali solist?.
Msze ?wi?te ko?czy?y si? ka?dorazowo pie?ni? „Bo?? co? Polsk?” w wykonaniu solisty, zespo?u i organów, a cz??? koncertow? rozpoczyna?y „Gaude Mater Polonia” (Wincentego z Kielczy) i „Warszawianka” (Karola Kurpi?skiego 1831). Patriotyczna muzyka polskich kompozytorów przeplata?a si? z pie?ni?, a ko?czy?o si? wspólnym od?piewaniem - „Marsza Pierwszej Brygady”.
By?y oczywi?cie i bisy zespo?u i oklaski na stoj?co. Co najwa?niejsze wszystko
odby?o si? przy pe?nych ko?cio?ach, co na pewno wielu uczestnikom tych wydarze?
(a uczestnicy spoza ?owiectwa zdecydowanie przewa?aj?), pokaza?o ?owiectwo i my?liwych w innym, zdecydowanie lepszym ?wietle.
Najwi?ksz? promocj? muzycznej kultury ?owiectwa by?a niespotykana w naszej codzienno?ci - transmisja na ?ywo - przez Diecezjalne Radio „G?OS” w Pelplinie - Mszy Hubertowskiej i maj?cego po niej miejsce koncertu. Wielkie, wielkie dzi?ki dla kierownictwa rozg?o?ni!
W Sierakowicach mi?ym akcentem by?o zaproszenie przez maestro Le?niczaka
ch?opców z Zespo?u Sygnalistów My?liwskich Gminy Sierakowice, którzy zaprezentowali kilka my?liwskich marszy i fanfar.
Wszystkim, którzy wspomogli organizacyjnie i finansowo t? najpi?kniejsz? z mo?liwych promocj? ?owieckiej kultury sk?adam bardzo serdeczne podzi?kowania.
W?adzom Pelplina, Sierakowic, Somonina, Gminnym O?rodkom Kultury,
Pomorskiemu Towarzystwu Przyjació? |Muzyki i Kultury ?owieckiej a nade wszystko ko?om ?owieckim i my?liwym, tym z Komisji Kultury OR? w Gda?sku równie?.
Ju? dzisiaj zapraszam na msze i koncerty w roku 2017 t-ym, które planujemy
w dniach 10-12 listopada .

Ko?cierzyna, 30 listopada 2016 r. Kazimierz Kroskowski