Powstaje Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach
Dodane przez Admin dnia 11.11.2017 16:28
Rozbudowa Ko?cio?a filialnego w Okoninach - Powstaje Sanktuarium ?w. Huberta w OkoninachTreść rozszerzona
Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach le?y na terenie Gminy ?liwice powiat Tuchola w samym sercu Borów Tucholskich i jest ko?cio?em filialnym Parafii ?liwice. Powsta?o w 1988 roku z inicjatywy miejscowych my?liwych, g?ównie z Ko?a ?owieckiego nr 2 „Przepiórka” w ?liwicach. Co roku w sanktuarium odbywaj? si? wielkie uroczysto?ci odpustowe ku ?w. Huberta pod przewodnictwem biskupa z licznym udzia?em my?liwych, le?ników i mi?o?ników Borów Tucholskich.
Z inicjatywy Bractwa ?w. Huberta w ?liwicach zrodzi? si? pomys? rozbudowy ma?ego ko?cio?a o wie?e wraz z naw?. Powy?sz? inicjatyw? popar? rektor Wy?szej Szko?y Zarz?dzania ?rodowiskiem w Tucholi, gdzie powsta? projekt, posiadaj?cy ju? ostateczn? decyzje administracyjn?.
Zawi?za? si? Komitet promuj?cy budow? w sk?adzie:
Dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Pa?stwowych w Toruniu - in?. Janusz Kaczmarek
Prezes Okr?gowej Rady ?owieckiej PZ? w Bydgoszczy – dr Bogus?aw Ch??d
Rektor Wy?szej Szko?y Zarz?dzania ?rodowiskiem w Tucholi – dr Krzysztof Kannenberg
Wójt Gminy ?liwice – mgr in?. Daniel Ko?uch
Mistrz Bractwa ?w. Huberta w ?liwicach –le?niczy Zenon Dejnowski
Proboszcz Parafii ?liwice – ks. pra?at Andrzej Koss.


Budowa ruszy pod koniec kwietnia 2018 roku i potrwa oko?o pó?tora miesi?ca.

?rodki na ten cel mog? sk?ada? zarówno instytucje (Nadle?nictwa, Ko?a ?owieckie, firmy, organizacje) jak i osoby indywidualne, szczególnie z rejonu Borów Tucholskich. O ile nie b?dzie woli przeciwnej, ofiarodawcy zostan? uwie?czeni na tabliczkach w nowej kruchcie. Zale?y nam na tym aby zosta? trwa?y ?lad udzia?u ró?nych ?rodowisk i osób, jako wyraz kultu ?w. Huberta. Odpowiedzialnym za budow? jest proboszcz Parafii ?liwice a zarazem kapelan le?ników i my?liwych Diecezji Pelpli?skiej ks. pra?at Andrzej Koss. Natomiast za wykonanie i umieszczenie tabliczek ofiarodawców Mistrz Bractwa ?w. Huberta Zenon Dejnowski.

Ofiary na ten cel prosimy przesy?a? na konto Parafii ?liwice
Bank Spó?dzielczy w Koronowie o/ ?liwice nr 67 8144 0005 2006 0060 0431 0001.
Z dopiskiem „budowa sanktuarium ?w. Huberta”.

Zwracamy si? z pro?b? o dobrowolne dofinansowanie inwestycji. Rada Starszych Bractwa

?wi?temu Hubertowi Cze??