BYTÓW. Bractwo wykracza poza ?liwice
Dodane przez Admin dnia 17.11.2017 11:28
BYTÓW. Bractwo wykracza poza ?liwice
Na Zamku w Bytowie prezentowana jest ekspozycja pt. " ?wi?ty Hubert w Diecezji Pelpli?skiej" autorstwa Ignacego Stawickiego - cz?onka naszego Bractwa.

S?owo wst?pne wraz z powitaniem uczestników uroczystej Hubertowskiej Mszy ?wi?tej na dzie? obchodów patronalnego ?wi?ta my?liwych w Kaplicy ?w. Huberta w ko?ciele pw. ?w. Filipa Neri w Bytowie wyg?osi? Kazimierz Kroskowski - cz?onek Bractwa, jednocze?nie cz?onek Stowarzyszenia Mi?o?ników Muzyki i Kultury My?liwskiej na Zamku w Bytowie. Poni?ej tre?? wyst?pienia.

Zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji do po?owy grudnia

Treść rozszerzona
Msza Hubertowska – Bytów 03.11.2017 r.


SZANOWNI PA?STWO!

Za chwil? uczestniczy? b?dziemy w liturgii mszy ?wi?tej, w której modli? si? b?dziemy do patrona my?liwych, le?ników i je?d?ców – ?w. Huberta.
Spotykamy si? w ko?ciele pw. ?w. Filipa Nerii, w dzie? ?wi?ta naszego patrona,
ju? po raz 24-ty, tyle bowiem czasu min??o od konsekracji kaplicy w dniu 7 listopada 1993 r. ,przez biskupa pomocniczego Diecezji Pelpli?skiej ks. biskupa Piotra Krup?.
Sama kaplica wy?wi?cona zosta?a dok?adnie rok wcze?niej 25 lat temu.
Rok przysz?y, to rok jubileuszowy - 25 lecia kaplicy ?w. Huberta i 32-lecie mszy hubertowskich odprawianych na ziemi bytowskiej. Rok 2018 to równie? 20-lecie Konkursów Sygnalistów My?liwskich. Dla bytowskich my?liwych, obecno?ci tradycji i kultury ?owieckiej w Bytowie, b?dzie to rok wielce znacz?cy.

Msza hubertowska, w której za po?rednictwem ?w. Huberta modlimy si? do Pana Boga – dzi?kuj?c mu za wszelkie otrzymane ?aski – nie jest i nigdy nie by?a ??dn? gloryfikacj? ?owiectwa, ani te? tego, co jako my?liwi robimy. W dobie zmasowanej krytyki, jakiej podlegamy, jest ona podnios?ym okazaniem tego, ?e nasza pasja ma wielowiekow? histori?, a sama msza hubertowska jest elementem tradycji i kultury ?owieckiej – tak europejskiej, ale i jak najbardziej - polskiej, Po mimo której sympatyków nam nie przysparzaj? polowania zbiorowe organizowane w niedziele i ?wi?ta, szczególnie w?ród ludno?ci wiejskiej czy najbli?szych s?siadów.

Kult ?w. Huberta przyw?drowa? do nas, na Pomorze ju? w XIV wieku. Najstarsze jego ?lady, to Ziemia Che?mi?ska – Che?m?a, Papowo Biskupie, Bierzg?owo.
W posiadaniu Zakonu Krzy?ackiego by?y relikwie ?w. Huberta, a dzie? naszego patrona wpisany by? do ?wi?t liturgicznych nie tylko w diecezji warmi?skiej.

To w dawnej Diecezji Che?mi?skiej, oko?o 1500-tnego roku, powsta?o bractwo religijne ?w. Huberta, które dzia?a?o do pocz?tku XX wieku.
Wspó?czesne bogactwo kultu ?w. Huberta obrazuje najlepiej otwarta we wrze?niu tego roku, staraniem Stowarzyszenia Przyjació? Muzyki i Kultury ?owieckiej na zamku w Bytowie oraz Muzeum Zamkowego, wystawa - „?w. Hubert w Diecezji Pelpli?skiej”. Najcenniejszym spostrze?eniem z niej wyp?ywaj?cym jest to, ?e ukazuje ona wielk?, oddoln?, czyli wyp?ywaj?c? z serc i umys?ów, potrzeb? my?liwych i le?ników - oddania szacunku i czci swojemu patronowi.
Wystawa potrwa jeszcze do po?owy grudnia i zach?cam serdecznie Szanownych Pa?stwa do jej odwiedzenia.

Data 3 listopada, to jedna z dwóch pewnych dat z ?yciorysu i histori ?w. Huberta. Tego dnia nast?pi?o bowiem przeniesienie jego zw?ok przed o?tarz g?ówny ko?cio?a sw. Piotra w Liege, wtedy te? og?oszono biskupa Huberta - ?wi?tym.


Tradycj? rozpoczynania jesienno-zimowych ?owów - tego w?a?nie dnia, rozpoczynanych msz? ?wi?t?, spopularyzowali w?ród polskiej szlachty i ziemia?stwa królowie elektorzy sascy.
Pisze o niej, w naszym narodowym eposie, w III Ksi?dze „Pana Tadeusza” „Dyplomatyka i ?owy” Adam Mickiewicz - znamiennym tekstem:
…...... „ Do ksi?dza plebana
Da? zna?, doda? pan S?dzia, ?eby jutro z rana
Msz? mia? w kaplicy le?nej; króciuchna oferta
Za my?liwych, msza zwyk?a ?wi?tego Huberta.”

Pami?tajmy, ?e by?y jednak w historii naszego narodu okresy trudne dla kultywowania my?liwskich tradycji, szczególnie kultu ?w. Huberta. To przede wszystkim okres zaborów, wojny ?wiatowe ale i wyj?tkowo nie sprzyjaj?cy mu okres powojenny do ko?ca lat 70-tych ub.wieku. Równie? i dzisiaj atakowani jeste?my coraz cz??ciej przez grupy tzw. pseudoekologów. Tutaj musimy jednak sami, jako my?liwi, jako zarz?dy uderzy? si? we w?asne piersi. Zadowolenie z wykonania planu, z pe?nej lodówki - to stanowczo za ma?o by odeprze? kierowane przeciwko nam, bardzo agresywne i nieustaj?ce ataki.

Ciesz?c si? dzisiaj z naszej wolno?ci pami?tajmy, ?e ?owieckie obyczaje i tradycje
dziedziczymy po naszych przodkach, ?e s? one znacz?cym fragmentem polskiego,
kulturowego dziedzictwa narodowego. Piel?gnujmy wi?c je, z dum? prezentujmy
spo?ecze?stwu - i przekazujmy nast?pnym pokoleniom.

To co wyró?nia msz? hubertowsk? – to jej muzyka. Dzisiaj oprócz Pana Organisty
us?yszymy dzieci i m?odzie? ucz?c? si? gry na rogu my?liwskim z powo?anego siedem lat temu - Stowarzyszenia Przyjació? Muzyki i Kultury ?owieckiej na Zamku w Bytowie. W ich wykonaniu us?yszymy fragmenty polskiej mszy hubertowskiej
na ma?e i du?e rogi my?liwskie skomponowanej przez pana Krzysztofa Kadleca.

Zapraszaj?c Bra? My?liwsk? do wspólnej modlitwy, pro?my w niej Boga i naszego patrona ?w. Huberta o dar rozs?dku w tym co robimy i czemu si? oddajemy.
Pro?my równie? o zachowanie polskiego modelu ?owiectwa, dost?pno?ci do niego dla przysz?ych pokole?, dla naszych dzieci i wnuków.

Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Na podstawie: „?w. Hubert w Diecezji Pelpli?skiej” I. Stawickiego
„Integracyjny charakter kultu ?w. Huberta” ks. dr E. Rusina
„?wi?temu Hubertowi cze??” OKL Go?uchów

Bytów, 3 listopada 2017 r. in?. Kazimierz Kroskowski