Bractwo dla dzieci ?liwickich szkó?
Dodane przez Admin dnia 17.11.2017 11:56
Konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych.

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach organizuje konkurs plastyczny pt.
„Zwierz?ta dziko ?yj?ce w Polsce na tle szopki betlejemskiej”.

Celem konkursu jest znajomo?? polskiej przyrody adaptowanej do tajemnicy Bo?ego Narodzenia.
W konkursie mog? uczestniczy? uczniowie szkó? podstawowych wszystkich klas. Technika wykonania prac jest dowolna. Ka?da praca musi by? podpisana – imi?, nazwisko, jaka szko?a i klasa. Prace nale?y dostarczy? do ko?cio?a w ?liwicach do poniedzia?ku 4 grudnia 2017 r. Przewidziane s? trzy nagrody g?ówne i wyró?nienia oraz dyplomy.

Zach?camy dzieci do licznego udzia?u a wychowawców prosimy o rozpropagowanie i w??czenie si? w to kulturalno- religijne wydarzenie.

Mistrz Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Zenon Dejnowski

ps. Wszystkie prace b?d? wyeksponowane w ko?ciele parafialnym, natomiast wr?czenie wyró?nie? odb?dzie si? przy udziale m?odzie?y bior?cej udzia? jak i licznie zgromadzonych parafian i go?ci.