Konkurs plastyczny - SPRAWOZDANIE
Dodane przez Admin dnia 21.12.2017 12:59
Konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych- podsumowanie


Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach przy wspó?udziale Okr?gowej Rady ?owieckiej w Bydgoszczy oraz Nadle?nictw Woziwoda i Trzebciny zorganizowa?o, dla uczniów szkó? podstawowych Gminy ?liwice, konkurs plastyczny pt. „Zwierz?ta dziko ?yj?ce w Polsce na tle szopki betlejemskiej”. Celem konkursu by?a znajomo?? polskiej przyrody, adaptowanej do tajemnicy Bo?ego Narodzenia.
Na konkurs wp?yn??o 47 prac ze wszystkich szkó? gminy ?liwice. Prace zosta?y wykonane w ró?nej technice, by?y rysunki, obrazki jak i szopki. Poziom ogólny wykonanych prac by? wysoki, komisja konkursowa nie mia?a ?atwego zadania by dokona? w?a?ciwej oceny. Najwy?ej punktowane by?y prace z du?ym udzia?em r?cznie wykonanych figurek i malowide? oraz wkomponowane, dziko ?yj?ce w Polsce zwierz?ta. Po wnikliwej ocenie zdecydowano si? przyzna? 3 pierwsze miejsca oraz 10 wyró?nie?.
W dniu 11.12.2017r. w ko?ciele w ?liwicach dokonano uroczystego podsumowania i wr?czenia nagród.

Dzi?ki hojno?ci sponsorów, wszystkie dzieci otrzyma?y atrakcyjne nagrody. Za prace wyró?nione mo?na by?o otrzyma? aparat fotograficzny b?d? radioodtwarzacz, dla ka?dego z dzieci by?a koszulka odblaskowa z napisem „My?liwi dzieciom, dzieci zwierz?tom” od OR? w Bydgoszczy. Nadle?niczy Nadle?nictwa Woziwoda Mariusz Brunka, licz?c na dalsz? dobr? wspó?prac? ze szko?ami gminy ?liwice, wr?czy? albumy o Borach Tucholskich, nauczycielkom zaanga?owanym w przygotowaniu prac na konkurs.
Mistrz Bractwa