Sejmik Bractwa 17 marca 2018 r.
Dodane przez Admin dnia 27.02.2018 12:38
Rada Starszych Bractwa z w o ? u j e

Sejmik Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach na 17 marca 2018 r., godzina 16,00.

Bractwo swoje obrady rozpoczyna Msz? ?wi?ta w intencji Bractwa,
jego cz?onków z rodzinami i za zmar?ych braci.
Rada Starszych


poczytaj o wynikach obrad
Treść rozszerzona
Obrady Sejmiku - najwy?szej w?adzy Bractwa cz?onkowie rozpocz?li Msz? ?wi?t? w ko?ciele parafialnym w ?liwicach. Uroczyst? Msz? ?w. w oprawie rogów my?liwskich i ze sztandarem bractwa celebrowali ksi??a Andrzej Koss i Tadeusz Chamier-Ciemi?ski.
Obrady prowadzi? Mistrz Bractwa przedstawiaj?c osi?gni?cia i realizacje wielu zada? przyj?tych w ci?gu kadencji. W czasie dyskusji bardzo konstruktywnej Sejmik udzieli? absolutorium ko?cz?cej kadencje Radzie Starszych po czym dokona? wyboru Rady na nowo kadencj? w niezmienionym sk?adzie. Sejmik na wniosek Rady przyj?? uchwa?? o nadaniu Honorowego Cz?onka Bractwa, braciom: Zygfrydowi ?obockiemu - Pierwszemu Mistrzowi Bractwa i Andrzejowi Lipce- nestorowi ?owiectwa gda?skiego.
Ponadto najwa?niejszym zadaniem jest udzia? bractwa w budowie Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach w miejscu kaplicy ?w. Huberta oraz prace nad uczczeniem przyj?cie patronatu ?w. Huberta Gminy ?liwice.
?wi?temu Hubertowi Cze??!