Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

?wi?ty Hubert PATRONEM Gminy ?liwice

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach wyst?pi?o z wnioskiem do Rady Gminy ?liwice o wyra?enie woli formalnego ustanowienia ?w. Huberta Patronem Gminy ?liwice.
Rada Gminy Uchwa?? XXII /165/16 wyrazi?a swoj? wol? w tej sprawie a wykonanie uchwa?y powierzy?a Wójtowi Gminy.
Tak oto szanowni Bracia, mieszka?cy Gminy i sympatycy oraz czciciele ?w. Huberta doczekali?my si? przyj?cia uchwa?y przez Rad?. Wzmacnia to nas , cz?onków Bractwa ?wi?tego Huberta i motywuje do jeszcze bardziej wyt??onej pracy . Kaplica ?w. Huberta w Okoninach b?d?ca pod nasza opiek? zabrzmi gromkim ?piewem i fanfarami na rogach my?liwskich, rozb?ysn? wszystkie ?wiat?a w tym diecezjalnym sanktuarium ?w. Huberta.

Przyj?? ?WI?TEGO za Patrona.

Etymologia s?owa patron? Rzeczownik ,patron oznaczaj?cy ‘osob? (lub instytucj?) opiekuj?c? si? kim?, czym?, proteguj?c? kogo?, co?; opiekuna, protektora, obro?c?’; ‘nie ?yj?c? ju?, s?awn?, zas?u?on? osob?, której imi? i nazwisko nadawane jest jakiej? instytucji’, pochodzi od ?aci?skiego patrōnus, a to z kolei od pater, patris ‘ojciec’ (por. A. Ba?kowski Etymologiczny s?ownik j?zyka polskiego). Wyraz patron funkcjonuje w wielu j?zykach europejskich, a w polszczy?nie w znaczeniu ‘opiekun’ znany jest ju? od po?owy XV wieku. /?ród?o: Wikipedia/
Id?c tym tropem przyjmujemy, ?e oznacza to ” przyj?? /mie?/ kogo? za patrona, ?e znamy ?yciorys, sylwetk?, ?ycie i dokonania. Oznacza to te?, ?e mamy dystans do tego w aspekcie nowych czasów i uwarunkowa? spo?ecznych ale przyjmujemy pewien system warto?ci które przetrwa?y do dnia dzisiejszego, czerpiemy z tych warto?ci i kierujemy si? nimi dokonuj?c wyborów. Spo?eczno?ci, szczególnie te lokalne proponuj?c ustanowienie patrona kieruj? si? ró?nymi przes?ankami, szczególnie tymi z przesz?o?ci o wyrazistym charakterze. Cz?sto s? to zwi?zki patrona np. z miejscowo?ci?, miastem, regionem, które powierza si? jego opiece. Przyj?cie patrona nie musi oznacza? korzy?ci materialnych ale przysz?o?ciowo mo?e wp?ywa? na wzrost kulturalny, gospodarczy i spo?eczny.
W tym miejscu musz? zaznaczy?, ?e nie by?oby wniosku o przyj?cie ?w. Huberta za Patrona Gminy ?liwice ani innych patronów ?wi?tych ko?cio?a katolickiego w Polsce gdyby nie najwa?niejsze wydarzenie z 966 roku kiedy to Mieszko I – przyj?? Chrzest. Polska wesz?a do wielkiej rodziny krajów chrze?cija?skiej Europy. Nasz? to?samo?? podkre?li?y obchody 1050-lecia Chrztu Polski, które uczcili?my w ca?ym kraju a w niedziel? 29 maja 2016 r. bardzo uroczy?cie obchodzili?my je w ?liwicach ze znacz?cym udzia?em Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach. A historycznie bior?c, oczywi?cie w ogromnym skrócie, na ziemie diecezji che?mi?skiej / z której po reformie1992 r. wydzielono diecezj? pelpli?sk?/, sprowadzono rycerzy Zakonu Szpitala Naj?wi?tszej Maryi Panny Domu Niemieckiego z którymi na nasze ziemie przyby? kult ?wi?tego Huberta Biskupa. W 1292 roku w Papowie Biskupim / diec. Che?mi?ska/ w zamku krzy?ackim powsta?a pierwsza kaplica ?w. Huberta, przeniesiona do ko?cio?a parafialnego istnieje po dzie? dzisiejszy. Pocz?tkowo kult ?w. Huberta wzrasta? na ziemi pruskiej pó?niej emanowa? niemal?e na ca?a Polsk? pó?nocn?, a w wiekach pó?niejszych na ca?o?? ziem polskich.

Bractwo ?wi?tego Huberta, kieruj?c si? wielowiekowa tradycj? czczenia Go w borach Tucholskich czyni?o starania o ustanowienie ?w. Huberta patronem tej ziemi i wyst?pi?o z wnioskiem do Rady Gminy ?liwice o wyra?enie woli formalnego ustanowienia ?w. Huberta Patronem Gminy ?liwice. Rada Gminy uchwa?? przyj??a wniosek i wyrazi?a swoj? wole ustanowienia Patrona jak we wniosku.
Bractwu przewodzi Rada Starszych Bractwa która realizuje Statut Bractwa, uchwa?y Sejmików a w szczególno?ci Dekret ks. Biskupa Diecezjalnego powo?uj?cego Bractwo. Jedn? z uchwa? by?o czynienie stara? i dzia?a? w celu ustanowienia ?w. Huberta jako Patrona przez lokalne w?adze. Kapelanem Bractwa ustanowionym przez ks. Biskupa jest Proboszcz Parafii w ?liwicach ks. pra?at Andrzej Koss, który sprawuje jednocze?nie pos?ug? Kapelana My?liwych i Le?ników Diecezji Pelpli?skiej. W?a?nie Bractwo, jego w?adze z ks. Kapelanem ks. Andrzejem Kossem by?o inicjatorem dzia?a? zmierzaj?cych do ustanowienia ?w. Huberta jako Patrona Gminy ?liwice. Bractwo w roku 2010 otrzyma?o z r?k ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi „ Medal za Zas?ugi dla Diecezji Pelpli?skiej” ustanowiony dla uczczenia wk?adu w duszpasterstwo, nauk? i kultur? Diecezji Pelpli?skiej.

Ustanowienie patrona gminy mia?o w zamy?le inicjatorów by? czynnikiem jednocz?cym ludzi, mieszka?ców, lokalne spo?eczno?ci. Uwa?amy, ?e gminy, osoby, szko?y czy miasta powinno równie? mie? swojego patrona, wokó? którego organizuje si? coroczne ?wi?to nie tylko spo?eczno?ci lokalnej. Patron ma integrowa? wszystkich wokó? szczytnych celów wysuwanych przez te spo?eczno?ci. Swoich Patronów maj? np. Tuchola, Chojnice, L?bork. Na dzie? dzisiejszy ma ich ponad 110 miast w Polsce.
?wi?ty Hubert jest patronem my?liwych, le?ników, je?d?ców, ku?nierzy strzelców, tokarzy, wytwórców przyrz?dów matematycznych. Hubert jako biskup leczy? z w?cieklizny, z epilepsji. Za spraw? relikwii mia? chroni? i leczy? od uk?sze? w??y czy psów, cz?sto by? wzywany w tzw. sprawach beznadziejnych. W ikonografii przedstawiany jest w szatach biskupich z r?k? na jeleniu w poro?u z krzy?em i Jezusem Chrystusem, rogiem my?liwskim, pastora?em, a cz?sto z psem my?liwskim natomiast inaczej przedstawiany jest przez artystów w tzw. wizji ?w. Huberta.
Dla pe?niejszej informacji pragn? doda?, ?e cz?onkowie Bractwa realizuj? wokó? siebie kult ?w. Huberta przez fundacj? przedmiotów kultu w ró?nych formach, uczestnicz? w organizacji uroczysto?ci w tym naszego Diecezjalnego odpust ku Jego czci w 1-sz? niedziel? listopada tu w Okoninach w ?liwickiej parafii. Na terenie Diecezji Pelpli?skiej obserwujemy:
- trzy kaplice ?w. Huberta ; w Okoninach i w ko?ciele Filipa Neri w Bytowie oraz na Zamku w Gniewie.
- o?tarze ku czci ?w. Huberta w nawach bocznych ko?cio?ów w: Brusach, ??kie, czy figura ?wi?tego na zwie?czeniu o?tarza bocznego w Kolegiacie Kartuskiej.
- kapliczki ?w. Huberta, dzwony, obrazy i malowid?a na?cienne, wystroje kaplic, ko?cio?ów, rze?by, kilimy kielichy mszalne, witra?e: oko?o 60 takich obiektów, które gromadz? wiernych i s? ?wiadectwem pog??bionej wiary spo?eczno?ci my?liwskich i osób prywatnych.
- szaty liturgiczne ze ?w. Hubertem lub Jego atrybutami z ceremonia?em „ polskiej mszy my?liwskiej”, Msze ?wi?te w oprawie my?liwskiej/ wystrój, rogi my?liwskie, pie?ni / koncerty, utwory muzyczne, wystawy w muzeach diecezjalnych w P?ocku i Poznaniu oraz w ?liwicach, Sierakowicach, Pelplinie, Rajkowach, Somoninie, Tr?bkach W.
- publikacji naukowych, popularnych wielu autorytetów naukowych cywilnych jak i ko?cielnych,
- wota dzi?kczynne wieszane ?wi?temu w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach za uzyskane ?aski w sprawach które mia?y miejsce,
- sztandary ze scenami z ?ycia ?w. Huberta, modlitwy do ?w. Huberta Bractwa i kó?
W Polsce s? dwie parafie p.w. ?w. Huberta w Zalesiu Górnym i Mi?ocinie.

W najbli?szym czasie b?dziemy gromadzi? si? na wielu uroczystych liturgiach ku czci ?w. Huberta, a 6 listopada br. na Diecezjalnym Odpu?cie ?w. Huberta w Parafii w ?liwicach w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach. Jako cz?onkowie Bractwa odczuwamy ogromn? satysfakcj? z przyj?cia Uchwa?y przez Rad? Gminy w tej sprawie.
W oczekiwaniu na dalszy pomy?lny przebieg ustanawianiu Patronatu przez w?adze ko?cielne prosimy o duchowe wsparcie.
?wi?temu Hubertowi Cze??.

Wygenerowano w sekund: 0.00
363,950 Unikalnych wizyt