Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

10 listopad w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

Z A P R O S Z E N I E

na Hubertowskie Msze ?wi?te i koncerty

z okazji : 95 lecia PZ? i 100 lecia odzyskania niepodleg?o?ci

Opraw? muzyczn? liturgii Mszy ?wi?tych Hubertowskich oraz
koncertów zapewni

Kwintet Instrumentów D?tych Blaszanych
M A S T E R B R A S S
wraz z towarzysz?cymi zespo?owi solistami

pod kierownictwem artystycznym
Andrzeja Kulki


09 listopada 2018 r. (pi?tek) godz. 18.00, Sierakowice,
ko?ció? p. w. ?w. Jana Chrzciciela, ul. Kartuska 25A
Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na Polsk? Msz? Huber-
towsk? po niej Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej.
10 listopada 2018 r. (sobota), godz. 18.00 , Bazylika Katedralna w Pelplinie
Komisja Kultury OR? w Gda?sku zaprasza na
Polsk? Msz? Hubertowsk? a po niej
Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej

11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 12.30, Ko?ció? ?w. Bernarda Sopot
Pomorskie Towarzystwo Przyjació? Muzyki i Kultury
?owieckiej i KK OR?, ju? po raz XV zaprasza na
Polsk? Msz? Hubertowsk? oraz Koncert Muzyki i
Pie?ni Patriotycznej.

11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 17.00 , Ko?ció? Parafialny ?w. Trójcy
w Gor?czynie
. Gminny O?rodek Kultury w
Somoninie oraz Ko?o ?owieckie „?AB?D?”
zapraszaj? na Polsk? Msz? Hubertowsk? a po niej
Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej.

wydarzenia te transmitowa?o Radio G?os Diecezji Pelpli?skiej
www.radioglos.pl

4 listopad - Odpust ?w. Huberta- Okoniny

Zaproszenie

na odpust ?w. Huberta w dniu 4 listopada, godz. 15.


Rada Starszych Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach gor?co zaprasza
na uroczysto?ci odpustowe do Sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach w parafii ?liwice
Uroczysto?ciom b?dzie przewodniczy? JE ks. Ryszard Kasyna Biskup Diecezjalny.


wydarzenia te transmitowa?o Radio G?os Diecezji Pelpli?skiej
www.radioglos.pl

Bractwo w oczekiwaniu

BRACTWO W OCZEKIWANIU…

Geneza powstania Bractwa ?w. Huberta

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach powsta?o w 2000 roku. Pocz?tki Bractwa s? ?ci?le zwi?zane z kaplic? w Okoninach, która istnieje od 1998 r., gdzie od samego pocz?tku kultywuje si? patrona my?liwych i le?ników ?w. Huberta. Tam odbywaj? si? uroczyste odpusty gromadz?ce m.in. my?liwych i le?ników. Celebrom przewodniczy biskup diecezjalny. Na pocz?tku wspó?organizowa?y te uroczysto?ci okoliczne ko?a ?owieckie: Nr 2 „Przepiórka” ze ?liwic, Nr 145 „Wieniec” z Bydgoszczy oraz Nr 102 „Kotlina” z Lipowej. Z czasem jednak zaistnia?a potrzeba wyodr?bnienia organizacji, b?d? grupy osób, która organizowa?a by te spotkania oraz zaj??aby si? poszerzaniem kultu ?w. Huberta. Zawi?za?a si? grupa inicjatywna, która po pokonaniu wielu przeszkód, doprowadzi?a do zarejestrowania Bractwa w K.R.S. Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach jest stowarzyszeniem przyko?cielnym, dlatego za dat? powstania uznajemy dekret biskupa pelpli?skiego z dnia 26.06.2000 r. o powo?aniu Bractwa, wydanego przez pierwszego cz?onka honorowego Bractwa ?p. ks. biskupa Jana Bernarda Szlag?.

Cele Bractwa ?w. Huberta
Bractwo stawia sobie za cel dzia?alno?? w zakresie szeroko rozumianej idei ochrony przyrody, w tym w?a?ciwego pojmowania rz?dz?cych ni? praw oraz krzewienie kultury i tradycji, szczególnie ?owieckiej. Jednym z naszych statutowych dzia?a? jest te? opieka nad kaplic? ?w. Huberta w Okoninach, nad któr? sprawujemy patronat. Organizowane odpusty jednocz? bra? my?liwsk?, le?n? i wszystkich czcicieli ?w. Huberta. Kaplica w Okoninach w 2018 roku, równie? dzi?ki dzia?alno?ci Bractwa, jest rozbudowywana. Dobudowywana jest nawa wraz z wie??, przez co mo?e by? konsekrowana jako ko?ció? i, jak ju? mówimy, sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach. Dzia?alno?? Bractwa polega g?ównie na organizowaniu, wspó?organizowaniu, popieraniu dzia?a? na rzecz ochrony przyrody i wspieraniu dzia?alno?ci na rzecz kultury i tradycji ?owieckiej, a tak?e rozbudzanie ?wiadomo?ci spo?ecznej niezb?dnej do zrozumienia zagadnie? zwi?zanych z ochron? przyrody, jak równie? konieczn? niekiedy ingerencj? cz?owieka. Dzia?alno?? nie polega na odgórnej krytyce, czy negowaniu dzia?alno?ci innych organizacji, osób o podobnej formule dzia?alno?ci, lecz na wskazywaniu w?a?ciwych zachowa?.
Struktura Bractwa
Bractwem zarz?dza, wybierana na 5-letni? kadencj? Rada Starszych, sk?adaj?ca si? z mistrza bractwa, podmistrza, kanclerza, podskarbiego oraz cz?onka rady. Dzia?alno?? Rady kontroluje Komisja Rewizyjna, a nad prawid?owo?ci? zachowa? cz?onków czuwa S?d Honorowy. Mistrza Bractwa, po wyborach, mianuje i zatwierdza wybór, biskup diecezji pelpli?skiej. Pierwszym Mistrzem Bractwa by? Zygfryd ?obocki. Obecnie dzia?alno?ci? braci kieruje Zenon Dejnowski, wybrany po raz drugi w 2018 roku.
Plany i oczekiwania
Bractwo swoj? dzia?alno?ci? obejmuje ca?y kraj. Cz?onkami s? bracia od Gda?ska po Warszaw?, lecz najwi?cej inicjatyw podejmujemy w okolicy ?liwic. Jedn? z ostatnich i chyba najwa?niejsz? do tej pory, jest wyst?pienie do Rady Gminy ?liwice o podj?cie stara? w celu przyj?cia ?w. Huberta na patrona Gminy ?liwice. Obecnie, po uchwale Rady Gminy i pozytywnej opinii Episkopatu Polski, czekamy na decyzj? Watykanu, na bull? papiesk? o nadaniu patronatu. Naszym celem jest d??enie do tego, aby ?w. Hubert by? patronem nie tylko Gminy ?liwice, ale ca?ych Borów Tucholskich, dlatego ?e Jego kult, na tych terenach, by? znany i czczony od wieków. Bractwo, z okazji 15-lecia swojego istnienia, postawi?o kapliczk? ?w. Huberta w centrum ?liwic, zorganizowa?o te? z tej okazji, we wspó?pracy z Gmin? ?liwice, du?? imprez? dla mieszka?ców z udzia?em m.in. w?adz samorz?dowych, le?ników i my?liwych. Organizujemy te? konkursy i spotkania dla dzieci i m?odzie?y. Bractwo posiada swój sztandar, który uczestniczy w ró?nych ?owieckich, le?nych i lokalnych uroczysto?ciach. Staramy si? pozytywnie zarazi? dzia?alno?ci?, jak najwi?cej osób, którym zale?y na ochronie przyrody, szczególnie tej lokalnej. Na poszanowaniu miejscowych tradycji, wychodz?cych poza szeroko poj?te ?owiectwo. D??ymy do wspó?pracy braci le?nej, my?liwych, równie? je?d?ców, tr?baczy i sportowców, czyli wszystkich, którym patronuje ?w. Hubert. Zapraszamy do podejmowania wspólnych inicjatyw w celu szerzenia kultu ?w. Huberta i pobudzania ?wiadomo?ci spo?ecznej dla dobra ojczystej przyrody.
Zenon Dejnowski


Ko?ció? ?w. Huberta w Okoninach

Ko?ció? ?w. Huberta po rozbudowie kaplicy
pod wezwaniem tego? ?wi?tego w Okoninach.
Zmar? nasz brat ?p.Jerzy Pauch

Z ?alem zawiadamiamy ?e zmar? cz?onek naszego Bractwa ?p. Jerzy Pauch

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w Pelplinie o godz. 10 w ko?ciele parafialnym /naprzeciw katedry/
Sk?adamy wyrazy wspó?czucia i kondolencje najbli?szej rodzinie

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DA? PANIE

MAJOWE W TRZEBCINACH

TRZEBCINY, 1 MAJ , GODZ 17.00,

przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II zapraszamy na Majowe Nabo?e?stwo

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach


?YCZENIA ?WI?TECZNE

RADO?CI, NADZIEI i OPTYMIZMU,

P?YN?CYCH

OD ZMARTWYCHWSTA?EGO PANA,

NA NADCHODZ?CE ?WI?TA i NA KA?DY DZIE?


ALLELUJA, ALLELUJA


Rada Starszych Bractwa

Sejmik Bractwa 17 marca 2018 r.

Rada Starszych Bractwa z w o ? u j e

Sejmik Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach na 17 marca 2018 r., godzina 16,00.

Bractwo swoje obrady rozpoczyna Msz? ?wi?ta w intencji Bractwa,
jego cz?onków z rodzinami i za zmar?ych braci.
Rada Starszych


poczytaj o wynikach obrad

Smutna informacja, nie ?yje ?p. Stanis?aw Nagierski

Zmar? Stanis?aw Nagierski. Wieloletni cz?onek Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach.
Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w Rytlu 17.01.2018r o godz. 10.
??czymy wyrazy wspó?czucia i kondolencje.
Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie.

Konkurs plastyczny - SPRAWOZDANIE

Konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych- podsumowanie


Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach przy wspó?udziale Okr?gowej Rady ?owieckiej w Bydgoszczy oraz Nadle?nictw Woziwoda i Trzebciny zorganizowa?o, dla uczniów szkó? podstawowych Gminy ?liwice, konkurs plastyczny pt. „Zwierz?ta dziko ?yj?ce w Polsce na tle szopki betlejemskiej”. Celem konkursu by?a znajomo?? polskiej przyrody, adaptowanej do tajemnicy Bo?ego Narodzenia.
Na konkurs wp?yn??o 47 prac ze wszystkich szkó? gminy ?liwice. Prace zosta?y wykonane w ró?nej technice, by?y rysunki, obrazki jak i szopki. Poziom ogólny wykonanych prac by? wysoki, komisja konkursowa nie mia?a ?atwego zadania by dokona? w?a?ciwej oceny. Najwy?ej punktowane by?y prace z du?ym udzia?em r?cznie wykonanych figurek i malowide? oraz wkomponowane, dziko ?yj?ce w Polsce zwierz?ta. Po wnikliwej ocenie zdecydowano si? przyzna? 3 pierwsze miejsca oraz 10 wyró?nie?.
W dniu 11.12.2017r. w ko?ciele w ?liwicach dokonano uroczystego podsumowania i wr?czenia nagród.

Dzi?ki hojno?ci sponsorów, wszystkie dzieci otrzyma?y atrakcyjne nagrody. Za prace wyró?nione mo?na by?o otrzyma? aparat fotograficzny b?d? radioodtwarzacz, dla ka?dego z dzieci by?a koszulka odblaskowa z napisem „My?liwi dzieciom, dzieci zwierz?tom” od OR? w Bydgoszczy. Nadle?niczy Nadle?nictwa Woziwoda Mariusz Brunka, licz?c na dalsz? dobr? wspó?prac? ze szko?ami gminy ?liwice, wr?czy? albumy o Borach Tucholskich, nauczycielkom zaanga?owanym w przygotowaniu prac na konkurs.
Mistrz Bractwa

?yczenia Bo?onarodzeniowe i Noworoczne

RADOSNYCH i POGODNYCH ?WI?T BO?EGO NARODZENIA
SP?DZONYCH W GRONIE NAJBLI?SZYCH GDZIE TA MA?A BO?A DZIECINA OBDARZA NAS POKOJEM
i NAPAWA OTUCH? NA TEN PRZYSZ?Y NOWY ROK.
A TEN NOWY 2018 ROK NIECH PRZENIESIE WSZYSTKIM WIELE RADO?CI , SPE?NIENIA MARZE? , WZAJEMNEGO SZACUNKU I MI?O?CI.

Rada Starszych Bractwa
Wygenerowano w sekund: 0.00
387,291 Unikalnych wizyt