Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

JE ks. bp Wies?aw ?migiel ordynariuszem diecezji toru?skiej

JE ks. bp Wies?aw ?migiel ordynariuszem diecezji toru?skiej

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach w dniu ingresu Biskupa Wies?awa ?migla na stolic? diecezji toru?skiej sk?ada z serca p?yn?ce gratulacje i ?yczenia wielu ?ask Bo?ych.

Na d?ugo zapami?tamy s?owa JE ks. Biskupa, które zapad?y nam g??boko w serca podczas uroczystych odpustowych Mszy ?wi?tych w Okoninach. Gor?co z serca dzi?kujemy za kilkuletni? pos?ug? duszpastersk? i g?oszone w?ród nas S?owo Bo?e .

Ks. Wies?aw ?migiel Biskup Pomocniczy diecezji pelpli?skiej, przez wiele lat kierowa? do naszej spo?eczno?ci brackiej, my?liwskiej i le?nej wiele s?ów otuchy, wsparcia i umacniania nas w wierze za wstawiennictwem naszego Patrona ?w. Huberta podczas odpustowych uroczysto?ci w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach, Parafia ?liwice.
Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach

Bractwo dla dzieci ?liwickich szkó?

Konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych.

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach organizuje konkurs plastyczny pt.
„Zwierz?ta dziko ?yj?ce w Polsce na tle szopki betlejemskiej”.

Celem konkursu jest znajomo?? polskiej przyrody adaptowanej do tajemnicy Bo?ego Narodzenia.
W konkursie mog? uczestniczy? uczniowie szkó? podstawowych wszystkich klas. Technika wykonania prac jest dowolna. Ka?da praca musi by? podpisana – imi?, nazwisko, jaka szko?a i klasa. Prace nale?y dostarczy? do ko?cio?a w ?liwicach do poniedzia?ku 4 grudnia 2017 r. Przewidziane s? trzy nagrody g?ówne i wyró?nienia oraz dyplomy.

Zach?camy dzieci do licznego udzia?u a wychowawców prosimy o rozpropagowanie i w??czenie si? w to kulturalno- religijne wydarzenie.

Mistrz Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Zenon Dejnowski

ps. Wszystkie prace b?d? wyeksponowane w ko?ciele parafialnym, natomiast wr?czenie wyró?nie? odb?dzie si? przy udziale m?odzie?y bior?cej udzia? jak i licznie zgromadzonych parafian i go?ci.

BYTÓW. Bractwo wykracza poza ?liwice

BYTÓW. Bractwo wykracza poza ?liwice
Na Zamku w Bytowie prezentowana jest ekspozycja pt. " ?wi?ty Hubert w Diecezji Pelpli?skiej" autorstwa Ignacego Stawickiego - cz?onka naszego Bractwa.

S?owo wst?pne wraz z powitaniem uczestników uroczystej Hubertowskiej Mszy ?wi?tej na dzie? obchodów patronalnego ?wi?ta my?liwych w Kaplicy ?w. Huberta w ko?ciele pw. ?w. Filipa Neri w Bytowie wyg?osi? Kazimierz Kroskowski - cz?onek Bractwa, jednocze?nie cz?onek Stowarzyszenia Mi?o?ników Muzyki i Kultury My?liwskiej na Zamku w Bytowie. Poni?ej tre?? wyst?pienia.

Zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji do po?owy grudnia
Powstaje Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach

Rozbudowa Ko?cio?a filialnego w Okoninach - Powstaje Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach


11 Listopad - WIELKI KONCERT- Bazylika w Pelplinie

11 listopada 2017 r. (sobota), godz. 18.00 ,
Katedra w Pelplinie


Hubertowska Msza ?wi?ta w oprawie muzycznej
Zespo?u Pie?ni My?liwskiej NEMROD z Poznania pod kierownictwem artystycznym Rados?awa Jastaka


a po mszy koncert:
Pie?ni sakralnej, patriotycznej i my?liwskiej

ZAPRASZAMY


Bractwo ?wi?tego Huberta i Komisja Kultury OR? w Gda?sku

poni?ej program koncertów z info o zespole NEMROD:

ODPUST ?w. HUBERTA - PATRONA KAPLICY W OKONINACH

Z A P R O S Z E N I E
na obchody patronalnego ?wi?ta w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach, Parafia ?liwice
5 listopad 2017 r. , godzina 15.00

uroczyst? odpustow? Msz? ?wi?t? celebruje
JE ks. bp Wies?aw ?migiel

4 sierpie? Msza Swieta intencyjna

Szanowni Bracia.
W dniu 4 sierpnia w ko?ciele parafialnym w ?liwicach o godzinie 18 odprawiona zostanie Msza ?wi?ta w intencji o ?ask? zdrowia dla naszego Brata Jerzego Paucha.
Z Panem Bogiem. Rada Starszych

Kondolencje Bractwa

Rada Starszych Bractwa z cz?onkami Bractwa sk?ada kondolencje ks. Andrzejowi Koss i rodzinie po zmar?ym ?p. Wiktorze Koss- ojcu ksi?dza Proboszcza ?liwickiej Parafii. Bractwo uczci?o pami?? po zmar?ym ?p. Wiktorze - ojcu naszego kapelana uczestnicz?c w uroczysto?ciach ?a?obnych. Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie.

Zaproszenie na MAJOWE w Trzebcinach

MAJOWE w Trzebcinach


Tradycyjnie Rada Starszych Bractwa i Brat Janusz Kaczmarek zapraszaj?:1 maja o godz 17 do wspólnej modlitwy na "Majowym" przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II w Trzebcinach .
Wspólna modlitwa, ?piewy pie?ni Maryjnych, uroczysta homilia a na zako?czenie pie?? i rogi my?liwskie na cze?? i o wstawiennictwo ?w. Huberta.

Uroczysto?ci majowe ko?czymy wspólnym piknikiem nad jeziorem.

Zapraszamy
?wi?temu Hubertowi Cze?? i Darz Bór

WIELKANOC 2017

RADO?CI, NADZIEI i OPTYMIZMU,

P?YN?CYCH

OD ZMARTWYCHWSTA?EGO PANA,

NA NADCHODZ?CE ?WI?TA i NA KA?DY DZIE?


?yczy Rada Starszych Bractwa

Spotkanie OP?ATKOWE Bractwa

?YCZENIA NA ?WI?TA BO?EGO NARODZENIA I NOWY ROK....RADOSNYCH, B?OGOS?AWIONYCH ?WI?T BO?EGO NARODZENIA PRZE?YWANYCH Z NAJBLI?SZYMI a
BO?A DZIECINA NIECH WSZYSTKIM B?OGOS?AWI
NA TEN NOWY 2017 ROK ...
ks. Andrzej Koss z Mistrzem Bractwa

Wygenerowano w sekund: 0.00
378,598 Unikalnych wizyt