Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie


MUZYKA I PIE?? PATRIOTYCZNA oraz MUZYKA DEDYKOWANA ?w. HUBERTOWI

Msza ?wi?ta i Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 12 listopada o godzinie 18
Opraw? mszy i koncertu wys?uchamy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo?u Muzyki My?liwskiej Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Capella Zamku Rydzy?skiego pod dyrekcj? wybitnego muzyka Mieczys?awa Le?niczaka.

czytaj relacj? i zaproszenie na 2017 rok-

Kult ?w. Huberta ro?nie- Skórzenno gm. OsiekKult ?w. Huberta ro?nie- Skórzenno gm. Osiek


11 Listopada po?wiecenie kapliczki naszemu Patronowi w Skórzennie w gminie Osiek. Jest to kolejna kapliczka ?w. Huberta w Diecezji Pelpli?skiej. Fundatorem kapliczki i organizatorem uroczysto?ci jest cz?onek Bractwa Jaros?aw Kaniszewski.

?wietemu Hubertowi Cze?? !


poczytaj relacji

6 Listopada WIELKIE PATRONALNE ?WIETO W OKONINACH

6 Listopada uroczysty odpust ?w. Huberta w Okoninach

Godzina 15 w niedziel? 6 listopada uroczyste obchody patronalnego ?wi?ta Kaplicy w Okoninach,
Parafia ?liwice.

Uroczysto?ci celebruje JE ks. bp Wies?aw ?migiel.


Z okazji ?wi?ta naszego Patrona sk?adamy wszystkim cz?onkom Bractwa, my?liwym, le?nikom i parafianom, wszelkiej pomy?lno?ci, opieki ?w. Huberta
i wielu ?ask za Jego wstawiennictwem.


?wi?temu Hubertowi Cze??


Z A P R A S Z A M Y

?wi?ty Hubert PATRONEM Gminy ?liwice

?wi?ty Hubert " Patronem Gminy ?liwice " - wszystko na dobrej drodze !


Rada Gminy ?liwice zebra?a si? na XXII Sesji w dniu 29 wrze?nia br. W porz?dku obrad znalaz? si? wniosek o wyra?enie woli przez Rad? Gminy w sprawie ustanowienia ?w. Huberta Patronem Gminy ?liwice. Rada Gminy podj??a uchwa??:
UCHWA?A NR XXII /165/16
RADY GMINY ?LIWICE
z dnia 29 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wyra?enia woli ustanowienia ?w. Huberta Patronem Gminy ?liwice

Na podstawie art ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446j.t.) Rada Gminy, uchwala co nast?puje:
§ 1. Wyrazi? wol? formalnego ustanowienia ?w. Huberta Patronem Gminy ?liwice.
§ 2. Upowa?ni? Wójta Gminy oraz Przewodnicz?cego Rady Gminy ?liwice do wyst?pienia do
Kurii Diecezjalnej w Pelplinie o wszcz?cie procedury ko?cielnej w sprawie
ustanowienia ?w. Huberta Patronem Gminy ?liwice.
§ 3. Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy ?liwice.
§ 4. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Przewodnicz?cy Rady Gminy Zbigniew Zwoli?ski

M?odzie? ?liwic pielgrzymuje do ?wi?tego Huberta w Okoninach

M?odzie? ?liwic pielgrzymuje do ?wi?tego Huberta w Okoninach

25 czerwca na 15,00 m?odzie? ze ?liwickich szkó? pielgrzymuj? do sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach. W tym dniu Kaplica staje otworem i go?ci w swoich progach m?odzie? w towarzystwie cz?onków Bractwa ?wi?tego Huberta - sprawuj?cych opiek? i patronat nad kaplic?.
Ks. pra?at Andrzej Koss, Proboszcz Parafii, jednocze?nie Diecezjalny Kapelan My?liwych i le?ników i równie? jako Kapelan Bractwa ?wi?tego Huberta po modlitwach zapozna m?odych ludzi z ?ywotem tego ?wi?tego. A nasz brat Kazimierz Kroskowski odegra hejna? Bractwa i umili pobyt gra na rogu my?liwskim.
Natomiast bracia zadbaj? o otoczenie ?wi?tyni ??cz?c czas modlitwy z prac?.
?wi?temu Hubertowi Cze?? !
Zapraszamy

Festyn w Pelplinie, 18 czerwiec 2016 r.

Obradowa?y Komisje Kultury 4 okr?gów PZ? z udzia?em Bractwa

Spotkanie w Woziwodzie z udzia?em Bractwa ?wi?tego Huberta


W dniu 11 czerwca br. w Nadle?nictwie Woziwoda odby?o si? spotkanie Komisji Kultury ?owieckiej 4 Okr?gów PZ?: Bydgoskiego, Gda?skiego, Elbl?skiego i Toru?skiego. Gospodarzem by? Pan Nadle?niczy Nadle?nictwa Woziwoda ale obradom przewodniczy? Prezes OR? w Bydgoszczy kol. Bogus?aw Ch??d z przewodnicz?cym Komisji Hubertem Trzebi?skim, organizatorzy spotkania.

Pielgrzymka dzi?kczynna do Saint Hubert


Pielgrzymka do St. Hubert

Po czterech latach kolejna grupa sze?ciu braci pod przewodnictwem Kapelana My?liwych i Le?ników Diecezji Pelpli?skiej, Kustosza Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach - ksi?dza pra?ata Andrzeja Kosa
pielgrzymowa?a do St. Hubert.

Obchody rocznicy Chrztu Polski w ?liwicach

Uroczysto?ci 1050 lecia Chrztu Polski w ?liwicach
Niedziela 29 maja 2016 r.


Godz. 11.00 – uroczysta Msza ?wi?ta z odnowieniem przyrzecze? chrzcielnych pod przewodnictwem
ks. Infu?ata Stanis?awa Grunta
.
- Po Mszy posadzenie Jubileuszowego D?bu przy ko?ciele.

Godz.. 12.30
- przemarsz z ko?cio?a do amfiteatru
- orkiestra OSP
- sztandary i delegacje
- orszak ?wi?tych, królów i i innych s?awnych polaków (dzieci szkó? podstawowych wraz z opiekunami)
- bryczki z go??mi

Godz. 13. 00 - amfiteatr
- od?piewanie przez chór „Orfeusz” Bogarodzica i innych pie?ni.
- parada ?wi?tych, królów i innych s?awnych polaków z komentarzem (ocena konkursowa).
- m?odzie? z gimnazjum przedstawia apel z dziejów Polski
- krótki wyk?ad mgra Adama W?sierskiego „ Co nam da? Chrzest Polski”
- rozstrzygni?cie konkursu na najtrafniejszy strój wyst?puj?cych uczniów jako ?wi?tych i znanych polaków.
- koncert zespo?u „Retro Voice”
- posi?ek przygotowany przez Ko?a Gospody? Wiejskich

Zapraszamy do licznego udzia?u

MAJOWE 2016 w Trzebcinach

MAJOWE 2016 - TRZEBCINY ,

Kapliczka ku czci ?wi?tego Jana Paw?a II


Rada Starszych Bractwa zaprasza wszystkich na Nabo?e?stwo Majowe w dniu 1 maja na godz. 18 przed figur? ?w. Jana Paw?a II.
Od kilku lat nabo?e?stwo to organizuje cz?onek bractwa, Janusz Kaczmarek - fundator kapliczki.
ZAPRASZAMY

?wi?temu Hubertowi Cze??

Nie ?yje cz?onek Bractwa Piotr Grzywacz

Z wielkim bólem pragniemy poinformowa?, ?e nie ?yje cz?onek naszego Bractwa Piotr Grzywacz.
??czymy si? w bólu z rodzin?, sk?adamy nasze kondolencje.
Prosimy wszystkich o modlitw? za dusz? zmar?ego ?p. Piotra.

Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie

Uroczysto?ci pogrzebowe w sobot? 9 kwietnia godz.12 w Ko?ciele p.w. Bo?ego Cia?a w Tucholi
Wygenerowano w sekund: 0.00
378,552 Unikalnych wizyt