Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Powitanie

Witamy na stronie Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach.

MAJOWE w Trzebcinach

MAJOWE w Trzebcinach


Rada Starszych Bractwa w imieniu naszego brata Janusza
zaprasza
na Nabo?e?stwo Majowe - 1 MAJA, godz. 17 ,
które ju? tradycyjnie celebrowane jest od kilku lat przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II.

WIELKANOC 2019

ALLELUJA ALLELUJA !!!

Obfitych ?ask i b?ogos?awie?stwa od Chrystusa Zmartwychwsta?ego.
Radosnych, pogodnych i spokojnych
?wi?t Wielkanocnych
Najmilszych spotka? w gronie rodzinnym i przyjació?,
wiosennego optymizmu z budz?c? si? do ?ycia przyrod?.
Wielkanoc 2019Rada Starszych Bractwa


?liwickie spotkania z histori?

" Sekrety so?ectw gminy ?liwice"
Gminny O?rodek Kultury i autor Adam W?sierski maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki pt." Sekrety so?ectw gminy ?liwice" 22 lutego / pi?tek/ o godz 18 w sali widowiskowej GOK. Autor przy okazji promocji ksi??ki wspomni o historii i dzia?aniach Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach. Zapraszaj? organizatorzy.

Sejmik Bractwa

W dniu 16 marca br Sejmik Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach podsumuje prac? Rady Starszych za miniony rok i nakre?li oraz zatwierdzi plany pracy na rok bie??cy. Wa?nym i godnym podkre?lenia jest fakt, ?e Bractwo czekaj? obchody 20. lecia powo?ania Bractwa przypadaj?ce na rok 2020 i uroczysto?ci zwi?zane z nadaniem patronatu ?wi?tego Huberta Gminie ?liwice przez J? Papie?a Franciszka, prawdopodobnie w tym roku.

dalej Akt Powo?ania Bractwa

?yczenia ?wiateczne

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia
radosnych i pogodnych chwil sp?dzonych z najbli?szymi.
Niech Ta Bo?a Dziecina zjednoczy nas przy wigilijnym stole i obdarzy wieloma ?askami.

Nowy 2019 Rok niech b?dzie przepe?niony mi?o?ci? , nadziej? i wzajemnym szacunkiem
a ka?dy niech spe?ni swoje plany i marzenia.
A za My?liwymi i Le?nikami niech or?duje ich Patron - ?wi?ty Hubert.


WESO?YCH ?WI?T i SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU !

KONKURS ROZSTRZYGNI?TY - ?LIWICE 2018

II-gi ?liwicki
konkurs wiedzy ekologicznej p.t.:
;
Nawrócenie ?w. Huberta
- na tle przyrody Borów Tucholskich”

Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach przy wspó?udziale Zarz?du Okr?gowego PZ? w Bydgoszczy oraz Nadle?nictwa Woziwoda zorganizowa?o, dla uczniów szkó? podstawowych Gminy ?liwice, konkurs plastyczny. By? to ju? drugi taki konkurs którego celem by?o przyswojenie wiedzy o polskiej przyrodzie a szczególnie przyrodzie Borów Tucholskich. W tym roku mottem przewodnim by?o nawrócenie ?w. Huberta po spotkaniu bia?ego jelenia z krzy?em w poro?u.

BRACKI OP?ATEK 2018

Op?atek w Bractwie ?wi?tego Huberta 15 grudnia br


15grudnia o godz. 15 spotkaj? si? cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta w domu parafialnym w ?liwicach. Mistrz Bractwa Zenon Dejnowski poprowadzi spotkanie op?atkowe, a ks. Andrzej Koss Proboszcz Parafii, jednocze?nie Kapelan Bractwa rozpocznie spotkanie modlitw? i katecheza do zgromadzonych. Po wspólnym od?piewaniu kolend i ?amaniu si? op?atkiem zasi?dziemy do wspólnej postnej kolacji.

Na czas Adwentu ?yczymy wszystkim, szczególnie odwiedzaj?cym nasz? stron? wiele spokoju i zadumy w tym przygotowaniu si? na przyj?cie Dzieci?tka Bo?ego.

II - gi ?liwicki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

II-gi ?liwicki Konkurs Wiedzy Ekologicznej p.t.:

„Nawrócenie ?w. Huberta
- na tle przyrody Borów Tucholskich”


W konkursie mog? wzi?? udzia? prace przedstawiaj?ce;

1. Przemian? ?wi?tego Huberta po spotkaniu Chrystusa pod postaci? jelenia z krzy?em w poro?u,
2. T?o powinno zawiera? elementy przyrody typowe dla Borów Tucholskich (zwierz?ta, ro?linno??, krajobrazy, pomniki przyrody i ciekawostki przyrodnicze)


W konkursie mog? uczestniczy? uczniowie szkó? podstawowych wszystkich klas.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Ka?da praca musi by? podpisana – imi?, nazwisko, szko?a i klasa.
Prace nale?y dostarczy? do ko?cio?a w ?liwicach, do poniedzia?ku 10.XII.2018 r.
Przewidziane s? nagrody g?ówne i wyró?nienia.

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w dniu 14.XII.18r. zach?camy dzieci do licznego udzia?u, prosimy wychowawców o rozpropagowanie.

Mistrz Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Zenon Dejnowski

10 listopad w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

Z A P R O S Z E N I E

na Hubertowskie Msze ?wi?te i koncerty

z okazji : 95 lecia PZ? i 100 lecia odzyskania niepodleg?o?ci

Opraw? muzyczn? liturgii Mszy ?wi?tych Hubertowskich oraz
koncertów zapewni

Kwintet Instrumentów D?tych Blaszanych
M A S T E R B R A S S
wraz z towarzysz?cymi zespo?owi solistami

pod kierownictwem artystycznym
Andrzeja Kulki


09 listopada 2018 r. (pi?tek) godz. 18.00, Sierakowice,
ko?ció? p. w. ?w. Jana Chrzciciela, ul. Kartuska 25A
Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na Polsk? Msz? Huber-
towsk? po niej Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej.
10 listopada 2018 r. (sobota), godz. 18.00 , Bazylika Katedralna w Pelplinie
Komisja Kultury OR? w Gda?sku zaprasza na
Polsk? Msz? Hubertowsk? a po niej
Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej

11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 12.30, Ko?ció? ?w. Bernarda Sopot
Pomorskie Towarzystwo Przyjació? Muzyki i Kultury
?owieckiej i KK OR?, ju? po raz XV zaprasza na
Polsk? Msz? Hubertowsk? oraz Koncert Muzyki i
Pie?ni Patriotycznej.

11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 17.00 , Ko?ció? Parafialny ?w. Trójcy
w Gor?czynie
. Gminny O?rodek Kultury w
Somoninie oraz Ko?o ?owieckie „?AB?D?”
zapraszaj? na Polsk? Msz? Hubertowsk? a po niej
Koncert Muzyki i Pie?ni Patriotycznej.

wydarzenia te transmitowa?o Radio G?os Diecezji Pelpli?skiej
www.radioglos.pl

4 listopad - Odpust ?w. Huberta- Okoniny

Zaproszenie

na odpust ?w. Huberta w dniu 4 listopada, godz. 15.


Rada Starszych Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach gor?co zaprasza
na uroczysto?ci odpustowe do Sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach w parafii ?liwice
Uroczysto?ciom b?dzie przewodniczy? JE ks. Ryszard Kasyna Biskup Diecezjalny.


wydarzenia te transmitowa?o Radio G?os Diecezji Pelpli?skiej
www.radioglos.pl

Bractwo w oczekiwaniu

BRACTWO W OCZEKIWANIU…

Geneza powstania Bractwa ?w. Huberta

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach powsta?o w 2000 roku. Pocz?tki Bractwa s? ?ci?le zwi?zane z kaplic? w Okoninach, która istnieje od 1998 r., gdzie od samego pocz?tku kultywuje si? patrona my?liwych i le?ników ?w. Huberta. Tam odbywaj? si? uroczyste odpusty gromadz?ce m.in. my?liwych i le?ników. Celebrom przewodniczy biskup diecezjalny. Na pocz?tku wspó?organizowa?y te uroczysto?ci okoliczne ko?a ?owieckie: Nr 2 „Przepiórka” ze ?liwic, Nr 145 „Wieniec” z Bydgoszczy oraz Nr 102 „Kotlina” z Lipowej. Z czasem jednak zaistnia?a potrzeba wyodr?bnienia organizacji, b?d? grupy osób, która organizowa?a by te spotkania oraz zaj??aby si? poszerzaniem kultu ?w. Huberta. Zawi?za?a si? grupa inicjatywna, która po pokonaniu wielu przeszkód, doprowadzi?a do zarejestrowania Bractwa w K.R.S. Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach jest stowarzyszeniem przyko?cielnym, dlatego za dat? powstania uznajemy dekret biskupa pelpli?skiego z dnia 26.06.2000 r. o powo?aniu Bractwa, wydanego przez pierwszego cz?onka honorowego Bractwa ?p. ks. biskupa Jana Bernarda Szlag?.

Cele Bractwa ?w. Huberta
Bractwo stawia sobie za cel dzia?alno?? w zakresie szeroko rozumianej idei ochrony przyrody, w tym w?a?ciwego pojmowania rz?dz?cych ni? praw oraz krzewienie kultury i tradycji, szczególnie ?owieckiej. Jednym z naszych statutowych dzia?a? jest te? opieka nad kaplic? ?w. Huberta w Okoninach, nad któr? sprawujemy patronat. Organizowane odpusty jednocz? bra? my?liwsk?, le?n? i wszystkich czcicieli ?w. Huberta. Kaplica w Okoninach w 2018 roku, równie? dzi?ki dzia?alno?ci Bractwa, jest rozbudowywana. Dobudowywana jest nawa wraz z wie??, przez co mo?e by? konsekrowana jako ko?ció? i, jak ju? mówimy, sanktuarium ?wi?tego Huberta w Okoninach. Dzia?alno?? Bractwa polega g?ównie na organizowaniu, wspó?organizowaniu, popieraniu dzia?a? na rzecz ochrony przyrody i wspieraniu dzia?alno?ci na rzecz kultury i tradycji ?owieckiej, a tak?e rozbudzanie ?wiadomo?ci spo?ecznej niezb?dnej do zrozumienia zagadnie? zwi?zanych z ochron? przyrody, jak równie? konieczn? niekiedy ingerencj? cz?owieka. Dzia?alno?? nie polega na odgórnej krytyce, czy negowaniu dzia?alno?ci innych organizacji, osób o podobnej formule dzia?alno?ci, lecz na wskazywaniu w?a?ciwych zachowa?.
Struktura Bractwa
Bractwem zarz?dza, wybierana na 5-letni? kadencj? Rada Starszych, sk?adaj?ca si? z mistrza bractwa, podmistrza, kanclerza, podskarbiego oraz cz?onka rady. Dzia?alno?? Rady kontroluje Komisja Rewizyjna, a nad prawid?owo?ci? zachowa? cz?onków czuwa S?d Honorowy. Mistrza Bractwa, po wyborach, mianuje i zatwierdza wybór, biskup diecezji pelpli?skiej. Pierwszym Mistrzem Bractwa by? Zygfryd ?obocki. Obecnie dzia?alno?ci? braci kieruje Zenon Dejnowski, wybrany po raz drugi w 2018 roku.
Plany i oczekiwania
Bractwo swoj? dzia?alno?ci? obejmuje ca?y kraj. Cz?onkami s? bracia od Gda?ska po Warszaw?, lecz najwi?cej inicjatyw podejmujemy w okolicy ?liwic. Jedn? z ostatnich i chyba najwa?niejsz? do tej pory, jest wyst?pienie do Rady Gminy ?liwice o podj?cie stara? w celu przyj?cia ?w. Huberta na patrona Gminy ?liwice. Obecnie, po uchwale Rady Gminy i pozytywnej opinii Episkopatu Polski, czekamy na decyzj? Watykanu, na bull? papiesk? o nadaniu patronatu. Naszym celem jest d??enie do tego, aby ?w. Hubert by? patronem nie tylko Gminy ?liwice, ale ca?ych Borów Tucholskich, dlatego ?e Jego kult, na tych terenach, by? znany i czczony od wieków. Bractwo, z okazji 15-lecia swojego istnienia, postawi?o kapliczk? ?w. Huberta w centrum ?liwic, zorganizowa?o te? z tej okazji, we wspó?pracy z Gmin? ?liwice, du?? imprez? dla mieszka?ców z udzia?em m.in. w?adz samorz?dowych, le?ników i my?liwych. Organizujemy te? konkursy i spotkania dla dzieci i m?odzie?y. Bractwo posiada swój sztandar, który uczestniczy w ró?nych ?owieckich, le?nych i lokalnych uroczysto?ciach. Staramy si? pozytywnie zarazi? dzia?alno?ci?, jak najwi?cej osób, którym zale?y na ochronie przyrody, szczególnie tej lokalnej. Na poszanowaniu miejscowych tradycji, wychodz?cych poza szeroko poj?te ?owiectwo. D??ymy do wspó?pracy braci le?nej, my?liwych, równie? je?d?ców, tr?baczy i sportowców, czyli wszystkich, którym patronuje ?w. Hubert. Zapraszamy do podejmowania wspólnych inicjatyw w celu szerzenia kultu ?w. Huberta i pobudzania ?wiadomo?ci spo?ecznej dla dobra ojczystej przyrody.
Zenon Dejnowski


Wygenerowano w sekund: 0.01
173,022 Unikalnych wizyt